Buscar

On estem?

C. Mossèn Jacint Verdaguer, 16-18
08940 Cornellà de Llobregat
T.: 93 474 28 41
F.: 93 475 04 76
informacio@aj-cornella.cat

violencia

plataforma

observatori de les dones

homofobia

grup de teatre

universitat estiu dones

Legislació LGTBIQ

A continuació teniu un recull de lleis, decrets i altres normatives referents a la protecció dels drets i llibertats de les persones lesbianes, gais, transexuals, transgèneres, etc. Per accedir a la majoria dels textos originals, us recomanem que els busqueu als portals del Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC), del Boletín Oficial del Estado (BOE) i del Diari Oficial de la Unió Europea (DOUE).

Catalunya

• Llei per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Eradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. DOGC núm 6730 - 17.10.2014

• Llei per a Garantir els Drets de Lesbianes, Gais, Bisexuals, Transgèneres i Intersexuals i per a Eradicar l'Homofòbia, la Bifòbia i la Transfòbia. BOP 13 d’octubre de 2014, núm. 408

• Llei 3/2005, de 8 d'abril, de modificació de la Llei 9/1998, del Codi de família, de la Llei 10/1998, d'unions estables de parella, i de la Llei 40/1991, del Codi de successions per causa de mort en el Dret civil de Catalunya, en matèria d'adopció i tutela. DOGC 19 d'abril de 2005, núm. 4366

• Llei 10/2008, de 10 de juliol, del llibre quart del Codi civil de Catalunya, relatiu a les successions. DOGC 17 de juliol de 2008, núm. 5175 / BOE 7 d'agost de 2008, núm. 190

• Llei 25/2010, del 29 de juliol, del llibre segon del Codi civil de Catalunya, relatiu a la persona i la família. DOGC Núm. 5686 – 5.8.2010

• Llei 10/1998, de 15 de juliol, d' unions estables de parella, modificada posteriorment per la Llei 3/2005, de 8 d'abril

• Decret 141/2007, de 26 de juny, de creació del Consell Nacional de lesbianes, gais i homes i dones bisexuals i transsexuals (LGBT). DOGC 28 de juny de 2007, núm. 4914

• Llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per a eradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia.

Espanya

• Llei 13/2005, d’1 de juliol, per la qual es modifica el Codi civil en matèria de dret a contreure matrimoni. BOE 157, de 2 de juliol de 2005.

• Llei 3/2007, del 15 de març, reguladora de la rectificació registral de l'esment relatiu al sexe de les persones. BOE 16 de març de 2007, núm. 65

• Art. 12 de la Llei d'Arrendaments Urbans (BOE núm. 282, de 25 de novembre de 1994) que regula la subrogació per desistiment, no renovació del contracte o abandonament de l´habitatge per part de l´ arrendatari.

• Llei 35/1995, d'11 de desembre, d'ajudes i assistència a les víctimes de delictes violents i contra la llibertat sexual.

• Delictes de discriminació recollits als art. 510 a 512 de la Llei orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal.

• Article 7 de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal que recull les dades especialment protegides.

Internacional

• Directiva 2012/29/UE del Parlament Europeu i del Consell de 25 d'octubre de 2012, per la qual s'estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la protecció de les víctimes de delictes, i per la qual se substitueix la decisió marc 2001/220 / JAI del Consell (DOUE de 14 de novembre)

• Carta dels Drets Fonamentals de la Unió Europea. Diari Oficial de la Unió Europea de 30 de març de 2010, núm. C83/391

• Directiva 2000/43/CE, relativa a l'aplicació del principi d'igualtat de tracte de les persones independentment del seu origen racial o ètnic.

• Directiva 2000/78/CE, relativa a l'establiment d'un marc general per a la igualtat de tracte en l'ocupació i l'ocupació.

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
5321 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.