Buscar

On som?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12
Fax. 93 474 33 42
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Normativa Associacions

Què és una associació?

Les associacions són persones jurídiques privades constituïdes per tres o més persones que s’uneixen de manera voluntària, lliure i solidària per aconseguir, sense afany de lucre, una finalitat comuna d’interès general o particular, i que es comprometen a posar en comú els seus coneixements, activitats o recursos econòmics amb caràcter temporal o indefinit.

Perquè neixi una associació, hi ha d’haver un grup de persones que tingui un projecte en comú i la il·lusió comuna per tal de dur-lo a terme. L’ideari de l’entitat respondrà a la següent pregunta: per què volem crear la nostra associació? La resposta a aquesta pregunta és molt important, ja que definirà la nostra raó de ser o, dit d’una altra manera, la missió de la nostra entitat.

Un cop tinguem definida la missió de l’entitat, serà possible establir els seus objectius, que seran clau per determinar posteriorment els programes i projectes a desenvolupar per part de l’associació. Caldrà, doncs, respondre a diverses qüestions bàsiques, com: què es realitzarà? Com ho farem? A qui es dirigirà?

Si tenim clares aquestes respostes, voldrà dir que estem en disposició d’iniciar els tràmits legals indispensables per crear una associació.

Quins passos hem de seguir per crear una associació?

Documentació per a la tramitació de la inscripció de l’associació: Sol·licitud, l’acta fundacional i els estatuts.

La sol·licitud es pot fer de dues maneres: presencialment o en línia. Si fem servir aquesta segona opció en línia, l’import de la taxa de la tramitació quedarà reduït al 50%. També cal tenir clar que, tot i fer la presentació de la sol·licitud per Internet, haurem d’anar presencialment a entregar l’acta fundacional i els estatuts, ja que han d’estar signats. Tant en el cas de l’acta fundacional com en el cas dels estatuts, només caldrà presentar l’original. En aquest original hi haurà de constar la data, el nom, els cognoms, el domicili, el DNI o NIF (en cas de persones jurídiques) i la signatura de tots els socis i sòcies de l’entitat. A més, els documents d’identitat dels socis i sòcies fundadors/es han d’anar adjuntats amb fotocòpia a l’acta (DNI, passaport, permís de residència, etc.). Per fer la tramitació presencialment caldrà adjuntar la documentació esmentada anteriorment (acta fundacional, estatuts) més el document de sol·licitud a la Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.

Un cop presentada tota la documentació, el termini màxim de resolució és de 3 mesos. Si l’administració no respon en aquest termini es produeix un silenci administratiu i es pot considerar que la sol·licitud ha estat acceptada. La inscripció únicament pot ser denegada si el document no s’ajusta a les disposicions de la llei.

És molt important inscriure la nostra associació, ja que les persones que actuen en nom d’una entitat no inscrita responen personalment i solidàriament de les obligaciones contretes amb terceres persones.

La Direcció General de Dret i d’Entitats Jurídiques porta el registre de les associacions de règim general. En queden excloses, perquè tenen registres específics, les associacions polítiques, les religioses, les esportives de competició oficial i les professionals que regulen drets laborals (sindicats i patronals).

Poden crear una associació les persones físiques majors d’edat i menors emancipades, i els menors no emancipats de més de 14 anys amb el consentiment (documentalment acreditat) de les persones que hagin de respondre de la seva capacitat. També poden fer-ho les persones jurídiques privades i públiques, les persones de més de 14 anys (per si mateixes, quan es tracti d’associacions juvenils) i els representants de les persones esmentades.

Documents a presentar:

 • Sol·licitud. Un original. És només aquest document el que es pot tramitar en línia o de manera presencial.
 • Acta fundacional. S’ha de presentar aquest original signat per tots els socis i sòcies, on hi han de constar: nom, cognoms, domicili i fotocòpia del DNI o NIF (aquest últim si es tracta de persones jurídiques). A l’acta, amb la data i la localitat de la reunió, hi han de figurar tres acords:
  • La constitució de l’associació. S’hi ha de consignar concretament la denominació social, que ha de coincidir exactament amb la que figuri en els estatuts.
  • L’aprovació dels estatuts.
  • L’elecció de la junta directiva.
 • Estatuts. Són l’escrit on consten els principis bàsics pels quals es regirà l’associació. S’han de confeccionar sobre la base de les finalitats que es proposi dur a terme l’entitat. Han d’estar datats i signats per els socis/es fundadors/es. Hi ha de constar necessàriament:
  • Denominació.
  • Activitats i finalitats determinades.
  • Domicili.
  • Àmbit.
  • Òrgans directius i forma d’administració.
  • Admissió i pèrdua de la qualitat de soci/a.
  • Règim disciplinari.
  • Drets i deures.
  • Procediment de modificació dels estatuts.
  • Patrimoni fundacional i règim econòmic.
  • Dissolució i destinació del patrimoni social.

Normativa aplicable en la constitució d’una associació

LLEI 4/2008, de 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. (DOGC núm. 5123 publicat el 02/05/2008).
CORRECCIÓ D’ERRADA a la Llei 4/2008, del 24 d’abril, del llibre tercer del Codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques. (DOGC núm. 5170 publicat el 10/07/2008).
Manual d’adaptació dels estatuts al Llibre III del Codi Civil de Catalunya

Què hem de sol·licitar per iniciar l’activitat?

Sol·licitud del NIF (Número d’Identificació Fiscal) Per començar les vostres activitats cal que sol·liciteu el NIF. El NIF és l’equivalent al DNI per a les associacions i és necessari per portar a terme qualsevol gestió administrativa amb tercers. El NIF se sol·licita a l’Administració de l’Agència Estatal de l’Administració Tributaria (Agència Tributaria) que correspongui segons el domicili fiscal. Cal presentar:

 • Original i còpia de l’acta fundacional.
 • Original i còpia dels estatuts.
 • Declaració censal (model 036).
 • Còpia del NIF del representant legal de l’entitat.

Pel que fa a les obligacions fiscals de l’associació podem demanar l’exempció de l’IAE i/o de l’IVA.

La gestió de l’entitat

Per a un bon funcionament de l’entitat són necessaris una sèrie de documents que gestionin els nostres recursos i les nostres activitats:

 • El llibre de socis.
 • El llibre d’actes.
 • El llibre de caixa.
 • Un llibre d’inventari de béns (aquest només l’han de portar les associacions que tinguin béns).
 • Un llibre de voluntaris i voluntàries no associats (l’han de portar les associacions que tinguin el suport de voluntaris).

Pel que fa a la comptabilitat de l’associació:

Les associacions subjectes a la legislació de la Generalitat de Catalunya han de portar la comptabilitat ajustada al Pla de Comptabilitat aprovat pel Decret del Departament de Justícia 259/2008, de 23 de desembre, de forma que permeti identificar els ingressos i les despeses corresponents a les seves activitats ordinàries, per categories d’activitats, centres de treball i , si s’escau, àrees geogràfiques d’actuació.

Informació, models i tràmits

Suport i recursos per a les entitats

CRAJ-Centre de Recursos Juvenils
Mossèn Andreu 17 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel.: 93 376 36 93
A/e: craj@aj-cornella.cat
Web: CRAJ

Departament de Joventut
Plaça dels Enamorats 6 – 08940 Cornellà de Llobregat
Tel. 93 377 02 12 (ext. 450)
Web: Departament de Joventut

 

ę Ajuntament de CornellÓ de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaša de l'EsglÚsia, 1 | 08940 CornellÓ de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
8921 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.