Buscar


 Consell Comunitari de Serveis Socials  

El Consell Comunitari de Serveis Socials de la ciutat és un òrgan permanent de participació sectorial de caràcter consultiu, creat amb l'objecte de facilitar la participació ciutadana en els assumptes municipals que afectin o es refereixin a la població amb necessitats que requereixen una assistència social.

Funcions

1. Estimular la participació de les entitats que intervenen en l'àmbit dels serveis socials. 

2. Reunir informació, debatre i difondre informes sobre els temes que consideri d'interès per a la població.

3. Promocionar iniciatives relacionades amb els estudis i anàlisis derivats de les situacions estudiades.

4. Promoure accions de solidaritat pel benestar de la població en el marc de la necessària convivència ciutadana.

5. Potenciar la coordinació entre les institucions que actuen en l’àmbit del serveis socials, ja siguin públiques o privades.

6. Emetre informes a iniciativa pròpia o de l'Ajuntament sobre matèries de competència municipal.

7. Emetre i formular propostes i suggeriments en relació amb el funcionament dels serveis i els organismes públics municipals.

 

 


 

Taula Tècnica d'Infància

En compliment del mandat contingut a l'article 26.2 de la Llei 14/2010, de 27 de maig, dels drets i les oportunitats en la infància i l'adolescència, mitjançant el Decret 250/2013, de 12 de novembre, es regula les locals d'infància, que substituiran les xarxes informals de coordinació entre l'Administració local, les institucions, els serveis i els agents socials pertanyents al territori municipal corresponent.

Funcions

1. Coordinar els diferents equips i serveis del territori per millorar els programes de participació, prevenció, promoció, detecció i protecció de la infància i l'adolescència.

2. Coordinar aquells casos individuals que.,requereixin una visió global i en els quals hi estiguin implicats diversós serveis.

3. Estudiar casos i analitzar alternatives per millorar les intervencions coordinades entre els diferents serveis.

4. Informar la taula territorial sobre les qüestions plantejades en l'àmbit local respectiu i elevar propostes de millora elaborades a partir de la pràctica quotidiana.

5. Elevar a la taula territorial les diferències en l'aplicació de circuits, protocols i criteris tècnics que no s'han pogut resoldre en l'àmbit local respectiu.

 

Veure: Decret de constitució (pdf) / Delegació de la Secretaria General al nou Secretari (pdf 1) (pdf 2) / Nomenament dels representants 2019-23 (pdf)

 


  Sessions del Consell Comunitari

Sessió Ordinària
Data: 6 de juny de 2017
Ordre del dia
Sessió Ordinària
Data: 24 de gener de 2017 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 14 de juny de 2016 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 20 d'octubre de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 10 de juny de 2015 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 14 de novembre de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària
Data: 13 de juny  de 2013 Acta de la sessió
Sessió Ordinària          
Data: 15 de gener de 2013 Acta de la sessió
                                                             

La periodicitat de les sessions d'aquest Consell està establerta a la normativa pròpia.
Representants del consell (30/09/2019) / Modificació representants (04/09/2020) /

Normativa

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
7488 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.