Buscar

On estem?

Salut Pública:
Av. Sant Ildefons s/núm. (mercat Sant Ildefons 1r pis)
Tel. 93 376 14 99

Consum:
Pl. Lluís Companys s/núm. (mercat Centre, 2n pis)
Tel. 93 376 51 51

08940 Cornellà de Llobregat
informacio@aj-cornella.cat

Establiments alimentació

Plagues

Infermera Virtual

Servei Prevenció Drogodependències

OMIC

contacte online

Drets del consumidor


consumidor
DRETS BÀSICS DELS CONSUMIDORS
CONSELLS PRÀCTICS
ON RECLAMAR


Drets bàsics dels consumidors

L'Article 12 1.5 de l'Estatut d'autonomia de Catalunya estableix la competència exclusiva de la Generalitat en matèria de defensa dels consumidors i usuaris. D'acord amb això, va ser aprovada pel Parlament de Catalunya la Llei 3/93, de 5 de març de l'Estatut del Consumidor, on s'estableixen els drets dels consumidors i les mesures concretes per fer efectiva la seva protecció i defensa. Es tracta de millorar la vida dels ciutadans de Catalunya com a consumidors i usuaris.

Els drets i interessos dels consumidors protegits per l'Estatut del Consumidor són els següents:

a) La protecció de la salut i la seguretat.
b) La protecció dels interessos econòmics.
c) La informació i l'educació en matèria de consum.
d) La representació, la consulta i la participació.
e) La protecció jurídica i la reparació de danys.
f) La defensa de l'ambient i de la qualitat de vida.

A més a més, per raons de les circumstàncies especials que hi concorre, l'Estatut del Consumidor reconeix una protecció especial als col·lectius de consumidors següents:

a) Els infants i els adolescents.
b) Els gestants
c) Les persones de més de seixanta-cinc anys.
d) Els malalts i les persones amb capacitat disminuïdes.

L'Estatut del Consumidor s'inscriu en el procés de normalització de l'ús del català com a llengua pròpia oficial de Catalunya i estableix per als consumidors els drets lingüístics següents:

a) Dret a rebre en català las informació pertinent per al consum i l'ús de béns, els productes i els serveis, i especialment les dades obligatòries relacionades directament amb la salvaguarda de llur salut i seguretat.

b) Dret a rebre en català els contractes d'adhesió, els contractes amb clàusules tipus, els contractes normals, les condicions generals i la documentació que faci referència o que es desprengui de la realització d'algun dels contractes esmentats.

c) Dret a ésser atès de qui s'expressa en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya. Així mateix, les empreses i establiments dedicats a la venda de productes o a la prestació de serveis que desenvolupen llur activitat a Catalunya han de trobar-se en condicions de poder atendre els consumidors quan s'expressin en qualsevol de les llengües oficials de Catalunya

Consells pràctics

En tota adquisició d'un bé o utilització d'un servei, el consumidors o usuari ha de tenir en compte el que segueix:

Abans de consumir

Informació
La informació és bàsica en l'exercici diari de tota mena d'activitats de consum. Teniu a l'abast un seguit d'instruments per trobar una completa informació abans de comprat res o de sol·licitar la prestació d'un servei.

En general abans de comprar un producte o utilitzar un servei és convenient comparar les diverses ofertes i, d'acord amb la relació qualitat-preu que ofereixen i les vostres necessitats, triar-ne el més adient. Per fer això , fixeu-vos en el següent:

 • Publicitat: no us deixeu influir només per la publicitat a l'hora d'adquirir un producte o de sol·licitat un servei. Comproveu que allò que s'anuncia és allò que realment s'ofereix. En cas contrari, seria publicitat enganyosa, denunciable davant els organismes administratius adients.
 • Etiquetes: les etiquetes identifiquen el que es compra, informen sobres les característiques , la marca, el nom del fabricant, envasador o distribuïdor , composició , instruccions d'ús i d'altres advertiments segons el tipus de producte de què es tracti. Llegiu les etiquetes abans d'adquirir un producte, i també posteriorment per tal conservar-lo millor i fer-ne un ús òptim.
 • Preus: l'obligatorietat d'exhibir els preus dels productes i serveis per part de qui els ofereix al mercat us ajudarà a informar-vos de quant us constaran i a poder triar millor. Els preus anunciats inclouen, si no s'anuncia explícitament el contrari, tota mena d'impostos i despeses aplicables.
 • Pressupost: el pressupost és un document que conté els treballs que és previst de realitzar amb el preu corresponent. L'heu de sol·licitar sempre i per escrit en la prestació d'un futur servei. Això us permetrà saber quant us constarà el servei i exigir el compliment dels treballs que s'hi detallen.

A l'hora de consumir

Factures
La factura és un document que ens indica allò que s'ha comprat, quant s'ha pagat , on, quan, com i a qui. És un document bàsic per poder justificar el pagament d'un producte o servei, i al mateix temps us servirà per poder exigir els vostres drets en cas d'algun problema. Exigiu sempre la factura o un altre document acreditatiu de la compra o prestació del servei realitzar. Guardeu-lo el temps que calgui segons el producte o servei adquirit.

Contracte
Es un document on per escrit s'estableixen una sèrie de drets i obligacions als quals es comprometen les parts que el signen.Llegiu-lo detingudament, especialment la lletra menuda, abans de signar-lo. Si alguna part del contracte no la veieu clara, abans de signar-lo consulteu amb un assessor en la matèria. Un cop signat el contracte exigiu-ne una còpia per tenir-ne constància.

Després de consumir

Garanties
En cas de falta de conformitat del bé amb el contracte, el consumidor pot optar entre la reparació del bé o la seva substitució, llevat que això resulti impossible o desproporcionat.

El venedor respon de les faltes de conformitat que es manifestin en un termini de dos anys des del lliurament del bé.

Si durant el període de garantia cal fer reparar el producte demaneu un comprovant de la reparació, malgrat que sigui gratuïta per al de tenir-ne constància. Recordeu que les reparacions d’aparells d’ús domèstic i les de vehicles automòbils tenen legalment una garantia de tres mesos.

Reclamar
Com a consumidors o usuaris, teniu molts drets, si bé de vegades per fer-los efectius haureu d'exigir-los.
Primerament , exigiu els drets davant l'establiment comercial on vàreu adquirir el producte o davant qui us va prestar el servei, per tal d'arribar a un acord amistós. En cas contrari, adreceu-vos a l'organisme administratiu o judicial corresponent per tal de denunciar-hi els fets.
Per poder reclamar heu de tenir el màxim nombre de proves possibles . Per tant, cal que:

 • Demaneu sempre factures o comprovants per escrit de totes les operacions mercantils realitzades i del pressupostos, si n'hi havia.
 • Feu les operacions de compres a distància per correu certificat amb avís de recepció per tenir-ne constància.
 • Guardeu els pressupostos , factures, comprovants, etiquetes, garanties i contractes el temps necessari d'acord amb el tipus de bé o servei de què es tracti.
 • Exigiu per escrit els avantatges oferts de paraula per qui ofereix el producte o servei.
 • Demaneu, si és el cas, informes de perits especialitzats en la matèria corresponent.
 • Feu especificat per escrit les condicions en què es desenvoluparà la prestació d'un servei, especialment en casos de prestacions de llarga durada.

On reclamar

Un consumidor, en relació amb un producte o servei determinat, pot fer una reclamació o una denúncia.

Per exemple:

 • Quan considera que el consum d'un producte o la utilització d'un servei posa en perill la salut o la seguretat de les persones.
 • En cas de frau o engany, tant pel que fa a la quantitat -el producte pesa menys del pes anunciat- , com per al qualitat i/o composició diferent a l'anunciada o en el cas que el preu sigui superior al fixat.
 • Quan els béns o serveis no compleixin alguna de les normatives de seguretat o qualitat, com podria ser el cas d'allotjar-vos en un hotel o demanar els fulls de reclamació per formular una queixa i que no us en volguessin lliurar, o bé la pretensió de cobrar-vos la reparació d'un aparell domèstic, avariat dins el període de garantia.

 • Vies de reclamació
  Quan us considereu perjudicat o víctima d'un frau o engany, disposeu de diverses vies per defensar els vostres drets.

  La via de la mediació o conciliació: les associacions de consumidors, les oficines municipals d'informació als consumidors (OMIC), les oficines comarcals d'informació als consumidors (OCIC) o els Serveis Territorials de Comerç, consum i Turisme poden resoldre les reclamacions per aquesta via.

  La Via de les Juntes Arbitrals de Consum: el consumidor pot adreçar-se a aquestes Juntes Arbitrals per resoldre les seves queixes en relació als seus drets legalment reconeguts sense perjudici de la protecció administrativa i la judicial.

  No poden ser objecte d'arbitratge de consum les següents qüestions:
  1. Les qüestions sobre les quals hagi recaigut resolució judicial ferma i definitiva.
  2. Les matèries inseparablement lligades a d'altres sobres les quals les parts no tinguin poder de disposició.
  3. Les qüestions en què, d'acord amb les lleis, hagi d'intervenir el Ministeri Fiscal representant a qui no pot actuar per si mateix.
  4. Quan hi hagi hagut intoxicació, lesió, mort o presumpció racional de delicte.
  5. Les matèries on no hi hagi un acte de consum pròpiament dit davant d'un empresari, comerciant, professional o la pròpia Administració pública ( per exemple: problemes entre llogaters i propietaris, multes, impostos, problemes entre veïns i entre particulars...)
  6. El sistema Arbitral de Consum és una via ràpida, senzilla, gratuïta, objectiva i voluntària ( per recórrer al sistema arbitral cal que prèviament les parts en conflicte s'hi sotmetin voluntàriament.

  Les decisions de les Juntes Arbitrals són executives com si es tractés d'una sentència judicial.
  La via administrativa: el consumidor català pot recórrer a l'Administració de la Generalitat o Municipal i demanar que investiguin i sancionin els fets que puguin constituir infraccions en matèria de disciplina del mercat o de protecció del consumidor.

  Les autoritats administratives poden imposar multes als infractors i, a més, ordenar la devolució de les quantitats percebudes indegudament, però mai no poden exigir per la via administrativa el pagament als perjudicats pels danys i perjudicis soferts, tasca que correspon a la jurisdicció ordinària.

  La via dels tribunals de justícia o ordinària. Tal com s'especificava abans , els consumidor hi poden acudir quan demanen una indemnització pels danys o perjudicis soferts.

  Com formular les reclamacions
  L’Administració catalana ha posat disposició dels consumidors i usuaris uns fulls oficials de reclamació/denuncia amb la finalitat de facilitar als consumidors la possibilitat de formular la reclamació en el mateix establiment o es pot produir el conflicte, sense perjudici que pugin presentar-la també davant els organismes de l’Administració pública cometent en la matèria.

  Els fulls oficials de reclamació/denuncia estaran integrats per un joc unitari de imprès amb tres exemplars: un original per la persona denunciant/reclamant, una per l’administració i una tercera par el establiment, que contindrà las indicacions impreses en català, castellà e inglés.

  Cal que s'hi faci constar el no, la nacionalitat, el domicili i el número del DNI o passaport , com també les altres dades a què es refereix l'imprès, i una exposició, en forma clara i concisa , dels fets que motiven la reclamació, tot plegar acompanyat de la documentació necessària: factures, rebuts, certificats de garantia, contractes...en definitiva tota documentació acreditativa que pugui fonamentar la reclamació.

  On s´han de presentar les reclamacions
  En primer lloc, el consumidor ha de fer la gestió prop de qui li hagi venut el producte o proporcionat el servei mitjançant una documentada exposició del cas. Si esgotades les gestions prop del reclamat no s'arriba a una solució, el consumidor ha d'acudir a un dels organismes o entitats següents:

  Associacions de consumidors i usuaris. Són entitats sense finalitat de lucre on us podreu informar i assessorar dels vostres drets.

  Oficines Municipals o Comarcals d'Informació als Consumidors (OMIC o OCIC). OMIC de Cornellà

  Agencia Catalana del Consum de Barcelona, Tarragona, Lleida i Girona.

  © Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
  39129 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.