Buscar

On estem?

Departament de Joventut i Solidaritat
C. Mn. Jacint Verdaguer 16-18 (baixos interior)
Tel. 93 377 02 12
Punt de Voluntariat i Solidaritat
C. Mossèn Andreu 17
Tel. 93 376 28 00
informacio@aj-cornella.cat

contacte online

Línies estratègiques. Propostes d'actuació

6.1.- Contribuir a fer una societat més solidària: Sensibilitzar per fer una ciutat més solidària i justa.

El foment de l’associacionisme en el camp de la solidaritat i la cooperació internacional i la promoció de la participació dels ciutadans i les ciutadanes de Cornellà han de ser opcions estratègiques de les polítiques de sensibilització. Cal reconèixer, impulsar i donar suport a l'associacionisme i potenciar la visualització al conjunt de la societat de les competències i els valors que desenvolupen la gent associada. Cal educar i impulsar la participació i promoure i reconèixer noves formes de participació, especialment entre la gent nouvinguda.

En aquest sentit destaquen els següents criteris:

6.1.1. Potenciar el treball en xarxa i la coordinació interassociativa. Un primer pas es treballar per tal de millorar el coneixement mutu entre les entitats de solidaritat i cooperació de Cornellà i un segon pas, fomentar la cooperació transversal entre les organitzacions que tenen objectius similars o desenvolupen projectes en els mateixos països, amb l’objectiu de sumar esforços, compartir coneixements i rendibilitzar recursos.

Propostes d’actuació:

 • Crear un espai de trobada de les entitats (una comissió de treball del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional) on definir, compartir i coordinar calendaris de treball, projectes i accions de sensibilització.
 • Crear un recurs en el camp de les noves tecnologies (o potenciar els existents) per tal de difondre conjuntament els projectes i activitats de totes les entitats.
 • Establir el compromís entre totes les entitats de crear (i actualitzar) un calendari estable d’activitats de sensibilització per facilitar la comunicació a la ciutat.


6.1.2. Promoure la participació en la vida associativa de la població nouvinguda, així com transmetre l’interès existent en saber la seva visió: Per fer una ciutat més solidària és imprescindible que la població immigrant tingui un paper actiu i bàsic.

Propostes d’actuació:

 • Potenciar o desenvolupar un programa per la creació d’entitats de nouvinguts coordinadament amb les entitats de solidaritat i cooperació del municipi per tal de facilitar la interrelació i el treball en xarxa. I en aquest marc, també tenir present la importància de promoure iniciatives de “codesenvolupament” com a eina pel desenvolupament social al Sud i per la inclusió social al Nord.
 • Facilitar el traspàs d’informacions, i especialment d’interessos i necessitats, entre els diferents departaments de l’Ajuntament de Cornellà i entre les entitats de nouvinguts i de solidaritat de la ciutat. Definició d’un mapa de la població immigrada i dels recursos existents.

6.1.3 Impulsar la realització d’activitats amb altres sectors organitzats de la població de Cornellà, especialment fomentant els vincles amb associacions juvenils, esportives, de salut, de benestar social, etc.

Propostes d’actuació:

 • Crear un espai de treball interassociatiu on trobar-se periòdicament per presentar els projectes de les entitats i coordinar accions de difusió i sensibilització. Podria ésser els Consells Municipals, coincidint amb algunes Fires o Festes, o en el marc dels programes d’alguns equipaments municipals.
 • Establir un programa de treball entre les entitats que permeti impulsar i acordar conjuntament la voluntat de les entitats de cooperació i solidaritat i de la resta del teixit associatiu de facilitar les col·laboracions en campanyes de sensibilització.

6.2.- Treballar per fer una ciutat capdavantera en la promoció de la sensibilització: Sensibilitzar per fer una ciutat més oberta.

Alguns dels aspectes de la realitat de la nostra ciutat son millorables. Cal tenir molt present la diversitats i les desigualtats, la combinació d’identitat i cosmopolitisme, d’arrelament i de globalització. Cornellà ha destacat històricament per la seva gran capacitat d’acollida i la seva generositat acompanyada de la defensa d’uns valors d’igualtat, justícia, llibertat i solidaritat. La reivindicació i defensa d’aquests valors és l’eix clau de la sensibilització en el camp de la solidaritat i la cooperació i amb cada nova acció es construeix una ciutat i una societat més obertes.

6.2.1 Potenciar els programes de sensibilització en els camps de la solidaritat i la cooperació. Per una banda, aprofundir en las tasca desenvolupada pels programes i recursos ja existents i per l’altra banda, potenciant la seva difusió i la creació de noves línies d’actuació.

Propostes d’actuació:

 • Ampliar les polítiques i programes de sensibilització creant una marca de “ciutat solidària i oberta” que permeti fomentar el treball entre les entitats, millorar els canals de difusió, promoció i informació, establir noves accions de sensibilització, i per últim, fomentar l’ús de les noves tecnologies de la informació i de les xarxes socials.
 • Elaborar un Programa de recursos on incorporar totes aquelles accions o activitats que tinguin lloc a Cornellà vinculades a la solidaritat i la cooperació internacional o a valors com l’educació per la pau, l’equitat de gènere, els drets humans, el comerç just, el desenvolupament sostenible, el respecte del medi ambient, la justícia social, etc.
 • Potenciar el Punt d’informació sobre Solidaritat desenvolupant i enfortint els seus programes i recursos: Banc de Voluntariat, Agenda, Programa d’activitats, Tallers, Cicle de Solidaritat, etc. És imprescindible potenciar la seva comunicació i difusió.
 • Reformular les activitats de sensibilització fent especial esment en els resultats dels projectes de cooperació, en la gestió econòmica dels mateixos i en la transparència informativa en la seva gestió. Comunicar a la ciutadania els resultats.
 • Potenciar la Fira de la Solidaritat en dos aspectes: Per una banda, plantejar-se realitzar més d’una edició a l’any, i per l’altra, establir en cadascuna de les seves edicions un acte d’agraïment als ciutadans/ciutadanes que ha col·laborat en campanyes o activitats i donar compta dels resultats assolits i de la gestió de la cooperació.

6.2.2 Fomentar la participació de la ciutadania en les activitats de solidaritat i cooperació internacional. Potenciar les accions de sensibilització entre tots els sectors de població.

Propostes d’actuació:

 • Potenciar la publicació – ja existent des de l’any 2008 – d’una guia anual dels projectes de cooperació internacional que es desenvolupen des de les entitats i l’administració de Cornellà.
 • Creació d’un butlletí electrònic d’informació sobre les activitats de solidaritat.
 • Treballar per assolir una presència continuada dels temes de solidaritat i de cooperació internacional a “Cornellà Informa”.
 • Garantir i ampliar els recursos tècnics i econòmics dedicats a la sensibilització en el camp de la solidaritat i la cooperació internacional.

6.2.3 Reconèixer i potenciar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional, establint un compromís de treball i participació tant per part de les associacions com per part del municipi.

Propostes d’actuació:

 • Potenciar el paper del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional com a espai de reflexió i espai d’intercanvi d’informacions. Establir un programa de treball entre les entitats i el municipi.
 • Potenciar en el marc de les pròpies entitats i a nivell municipal la figura del representant associatiu en el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional.
 • Potenciar el Consell amb la creació de comissions de treball dedicades a tractar temes sectorials o aspectes destacats puntualment.

6.2.4 Complementar i reformular alguns aspectes i mancances existents en el desenvolupament de programes de sensibilització, de solidaritat i de cooperació internacional. Obrir noves vies i recursos per desenvolupar accions de sensibilització i avaluar els aspectes, les dificultats i les mancances detectades en les relacions entre entitats i el municipi, així com amb l’experiència dels darrers anys i el procés desenvolupat amb l’elaboració del Pla de Sensibilització ens permeten generar noves dinàmiques.

Propostes d’actuació:

 • Crear un equip de suport en aspectes de comunicació per tal de facilitar la difusió de les accions i activitats, tant les impulsades directament des de l’Ajuntament com des de les entitats.
 • Millorar la formació de les entitats en el camp de la gestió, especialment en els criteris de justificació econòmica, elaboració de projectes els aspectes de comunicació i difusió.
 • Plantejar noves vies de col·laboració tècnica entre l’administració i les entitats en el camp de la sensibilització: gestió de projectes, acords i convenis de col·laboració, criteris de justificació econòmica i normativa de subvencions, etc.
 • Amb el suport del municipi, establir acords amb empreses i grans superfícies de la ciutat per tal de contribuir a les polítiques de solidaritat i cooperació internacional.

6.3.- Impulsar polítiques de solidaritat des d’una perspectiva integral: Sensibilitzar per fer una ciutat més compromesa

Les polítiques de solidaritat i de cooperació internacional s’han d’elaborar des d’una perspectiva global, amb capacitat de posar en relació les diferents dimensions i especificitats que configuren la realitat de Cornellà i la seva relació amb altres pobles, cultures i països. A nivell concret, la perspectiva integral implica per una banda, l’articulació del treball interdepartamental en el conjunt de l’Ajuntament de Cornellà i l’articulació de xarxes que incorporin perspectives de treball sectorial (interculturalitat, educació, benestar social, etc...) i per altra banda, l’articulació de xarxes associatives que incorporin el màxim dels recursos de la comunitat.

6.3.1 Potenciar el paper del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional afavorint el seu desenvolupament com a espai de representació conjunt d’entitats i de l’Ajuntament i com a eina de treball interdepartamental, més enllà del seu funcionament actual.

Propostes d’actuació:

 • Afavorir que el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional es coordini amb els altres Consells Municipals per tal de facilitar l’intercanviï d’informacions i la coordinació d’activitats.
 • Promoure que el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional es “visualitzi” en els projectes de ciutat i en l’organització de més accions en altres àmbits sectorials.
 • Potenciar el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional com espai de difusió de valors i com a taula de debat sobre els valors lligats a la solidaritat i la cooperació (educació per la pau, equitat de gènere, participació, etc.).
 • Impulsar el Consell com a òrgan de difusió i comunicació de les activitats i programes de sensibilització que es realitzin a la ciutat. Validant al departament de Solidaritat com instrument difusor a la ciutat del conjunt d’accions en coordinació amb la resta de departaments municipals: comunicació, via pública, biblioteques, educació, cultura, etc.

6.3.2 Fomentar el treball en xarxa com a metodologia de treball on es sumen objectius, recursos i dinàmiques. Des de la perspectiva de diferents associacions amb diferents objectius i amb diferents resultats cal potenciar el treball en xarxa per poder arribar a sectors de població actualment allunyats de la solidaritat i la cooperació.

Propostes d’actuació:

 • Establir una xarxa social (mitjançant les noves tecnologies) on compartir estratègies i posicions sobre aspectes que ens afecten a tot el teixit associatiu i a la ciutadania en general: Globalització, crisi econòmica, canvi climàtic, etc.
 • Potenciar formules de reciprocitat per aconseguir fons econòmics i recursos. Aprendre d’altres experiències i compartir les pròpies.
 • Visualitzar la tasca diària de les entitats de solidaritat i cooperació amb la realització d’una trobada periòdica de presentació d’entitats, els seus objectius i projectes: Una trobada oberta a la ciutadania en general i a la resta d’associacions de la ciutat.
 • Crear un banc de recursos conjunt que a imatge dels “bancs del temps” generi un intercanvi solidari i l’ajuda mútua entre entitats, i d’aquesta manera millorar la gestió de les associacions i permeten establir noves relacions entre els seus membres.
 • Potenciar les campanyes d’ajuda humanitària o d’emergència incorporant col·lectius o entitats d’altres àmbits.

6.4.- Promoure els valors de la solidaritat en els àmbits de l’educació formal i no-formal: Sensibilitzar per fer una ciutat més lliure

En el món educatiu trobem tres col·lectius principals (l’alumnat, el professorat i els pares i les mares) amb els quals cal treballar per tal de millorar la implicació en la promoció i cura dels valors de la solidaritat, la pau, la cooperació i la diversitat. Alhora cal incidir en la proposta d’accions concretes per aconseguir un equilibri entre el coneixement de la realitat social del món globalitzat en què vivim i l’assoliment dels objectius de projectes solidaris específics.

6.4.1 Fomentar la participació d’infants i joves en les accions que es duen a terme des de les diferents associacions i entitats de Cornellà que treballen en el món de la solidaritat.

Propostes d’actuació:

 • Fomentar l’agermanament de les escoles de Cornellà amb les de les poblacions on es duen a terme projectes de cooperació. Mitjançant el suport de les administracions establir programes de suport tipus “Joves cooperants” de la Generalitat de Catalunya per facilitar el coneixement de la realitat dels joves d’altres països. Un dels elements claus de la sensibilització és l’experiència directa.
 • Treballar per coordinar entre els diferents departaments de l’administració i les entitats i en el marc de la programació escolar un nombre d’hores lectives – crèdits variables- destinades a la formació per tal de promoure i fomentar valors i actituds que contribueixin a construir la cultura de la pau, el respecte i la defensa dels drets humans i dels drets dels infants.
 • Potenciar els programes existents d’activitats extraescolars relatives a les qüestions de solidaritat i cooperació, com per exemple: espectacles teatral, exposicions, tallers, etc.
 • Donar un nou impuls a un catàleg de recursos de sensibilització elaborat per les entitats de solidaritat i cooperació i adreçat als diferents cicles escolars.
 • Fer una trobada anual amb representants estudiantils i juvenils dels centres escolars de Cornellà i una representació del Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional (o algunes entitats representatives de l’àmbit de solidaritat) per presentar els projectes més destacats en aquest àmbit i afavorir la realització d’activitats conjuntes.
 • Crear un programa de caire lúdic adreçat als joves per afavorir el coneixement d’altres cultures d'una forma lúdica (amb tallers, exposicions, contes, música, teatre, jocs, etc.) vinculant-los a la visita a associacions de nouvinguts i associacions de solidaritat.
 • Fomentar l’intercanviï d’activitats entre el món del lleure i de l’educació no-formal i el món de la solidaritat i la cooperació amb la realització de tallers, xerrades, jocs, etc.

6.4.2 Potenciar el treball cooperatiu entre l’administració, les entitats i associacions i els centres educatius cercant la màxima implicació possible dels claustres de professors.

Propostes d’actuació:

 • Crear un programa de xerrades informatives als claustres de professors explicant diferents experiències relacionades amb la cooperació.
 • Elaborar , tot i treballant sota paràmetres realistes, sobretot pel que fa als materials i al temps, dossiers adaptats als diferents nivells escolars que puguin esdevenir material de suport al professorat en la sensibilització en els valors solidaris.
 • Difondre en l’àmbit del professorat un butlletí electrònic vinculat al món de la solidaritat.

6.4.3 Reforçar en l’àmbit familiar i escolar els valors de la solidaritat. Potenciar la relació amb les associacions de mares i pares per tal de fer arribar nítidament els valors que emmarquen la solidaritat i la cooperació internacional.

Propostes d’actuació:

 • Creació d’un cicle de xerrades informatives adreçat específicament a les Ampa’s per tal que es promoguin en el nucli familiar les idees clau de la cooperació i solidaritat.
 • Establir un marc de relacions entre Ampa’s i associacions de solidaritat per treballar conjuntament en l’organització d’activitats adreçades als infants i joves, com per exemple cinefòrums on la participació dels propis fills i filles, del professorat i de representants o voluntaris de diverses associacions de Cornellà facilitin i alhora enriqueixin el coneixement i difusió de la pau, la diversitat, la cooperació i la solidaritat.
 • Impulsar conjuntament amb les Ampa’s un cicle de Mercats d’Intercanvi per tal de fomentar els valors de la solidaritat. Aquest mercat visitarà durant el curs escolar cadascun dels centres escolars.

 

© Ajuntament de Cornellà de Llobregat | CIF: P0807200A | Plaça de l'Església, 1 | 08940 Cornellà de Llobregat | Tel.: 933 770 212 | informacio@aj-cornella.cat
5903 visites | Un/una usuari/a conectado/a | carregat en  seg.