S'obre la preinscripció a escoles i instituts

El Departament d'Educació de la Generalitat ha aprovat el període de preinscripció per als centres educatius d'Infantil, Primària i ESO tant públics com concertats. Les dates són del 23 de març al 3 d'abril i afecta els alumnes d'entre 3 i 16 anys. La preinscripció es fa a les mateixes escoles (CEIP) i instituts (IES) de la ciutat.

També l'Escola Municipal d'Educació Especial Virolai (nens i nenes d'entre 3 i 18 anys) podran realitzar la preinscripció en aquestes dates. Durant els primer dies de març, els centres educatius de la ciutat han fet jornades de portes obertes per donar a conèixer a la ciutadania les seves dependències i el projecte educatiu que desenvolupen.

Les persones interessades en conèixer el procés de preinscripció i matriculació poden consultar el web del Departament d'Educació de la Generalitat. En aquest web es pot trobar informació sobre qui ha de fer la preinscripció; com, quan i on s'ha de fer; quins són els criteris de puntuació; la documentació que cal presentar; com es fa per desempatar les sol·licituds amb la mateixa puntuació, etc.

A més, hi podreu consultar el mapa de centres per comarques, municipis i carrers; la relació d'ensenyaments que imparteix cada centre, el nombre de grups que té autoritzats, l'adscripció entre centres, etc.

Documentació identificativa que s'ha de presentar en tots els casos

Si l'alumne o alumna és major d'edat:
• Original i fotocòpia del DNI de l'alumne o alumna o de la targeta de residència on consta el NIE en el cas d'alumnat estranger.
• Original i fotocòpia de la TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'alumne o alumna.

Si l'alumne o alumna és menor d'edat:
• Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
• Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a, o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
• Original i fotocòpia de la TIS (targeta d'identificació sanitària) de l'alumne o alumna

Documentació acreditativa dels diferents criteris de baremació que només s'ha de presentar si s'al·leguen:

• Renda anual de la unitat familiar: Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció.

• Proximitat del lloc de treball de la persona sol·licitant: Còpia del contracte laboral o d'un certificat emès a l'efecte per l'empresa.

• Discapacitat de l'alumne o alumna, pare, mare, tutor, tutora, o germans: Original i fotocòpia del certificat de disminució emès pel Departament d'Acció Social i Ciutadania. O certificats de disminució emesos per l'ICAM (Institut Català d' Avaluacions Mèdiques). En tot cas el certificat s'haurà d'acreditar que la discapacitat és igual o superior al 33%.

• Condició legal de família nombrosa: Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa vigent.

• Malaltia crònica de l'alumne o alumna, que afecti al sistema digestiu, endocrí o metabòlic: Informe emès per un metge o una metgessa del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges.


Consulta aquí tots els centres educatius de la ciutat de Cornellà de Llobregat