Obert el termini per incloure vivendes al fons de lloguer social impulsat per l'Ajuntament de Cornellà

Departament de Política Territorial

L’ Ajuntament de Cornellà té obert el període per a sol·licitar a persones que tinguin pisos sense habitar en el municipi, que els cedeixin per crear una borsa d’habitatge de lloguer social. Els interessats hauran de contactar amb l’empresa municipal Procornellà.

Una vegada realitzades les revisions pertinents, Procornellà signarà un contracte d’arrendament amb els propietaris i s’encarregarà de gestionar tots els tràmits necessaris. El contracte tindrà una vigència inicial de 3 anys, d’acord amb la Llei d’Arrendaments Urbans vigent. Posteriorment, signarà un document de cessió d’ús onerosa dels habitatges amb les famílies en risc d’exclusió social, que seran seleccionades pel departament d’Acció Social de l’Ajuntament. L’objectiu és oferir un habitatge digne a persones en situació de vulnerabilitat.

En una primera fase se sol·licitaran un total de 40 pisos, els quals hauran d’estar situats a Cornellà i comptar amb els elements bàsics d’habitabilitat (cuina, bany, saló i 2-3 habitacions) i cèdula d’habitabilitat. Procornellà, garantirà el compliment de tots els requisits tant per part dels propietaris com dels arrendataris i farà front als pagaments mensuals dels lloguers fins a l’extinció de cada contracte subscrit. Així mateix, assumirà al seu moment, la devolució dels habitatges als seus propietaris, garantint que aquests estaran, com a mínim, en les mateixes condicions que al començament de l’arrendament, fent-se càrrec dels possibles desperfectes que es produeixin.

Els habitatges tindran una renda entre 400 i 500 euros (com a màxim) inclosos els serveis de comunitat i impostos. Els beneficiaris de la cessió assumiran un pagament mensual de 180 euros, al voltant del 35% del total, mentre que l’Ajuntament abonarà el 65% restant. Les despeses corresponents als consums de les empreses de serveis hauran de ser assumits pels inquilins.

La iniciativa és possible gràcies a la voluntat de l’Ajuntament de destinar part d’una plusvàlua obtinguda per la venda d’un immoble en el World Trade Center Almeda Park, uns 735.000 euros, a un fons d’habitatge de lloguer social.

Web de Procornellà