Ajudes per limitar la càrrega fiscal a les famílies vulnerables

Fins al 18 de juny és obert el termini per sol·licitar a l'Ajuntament de Cornellà les ajudes per pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'exercici de 2018, dirigides a les persones i famílies amb menys recursos econòmics. Aquesta subvenció cobreix fins al 50% de la quota anual de l'impost. La mesura s'inclou entre els compromisos de l'Acordo Social contra la Crisi, amb la finalitat de limitar les càrregues fiscals a aquestes famílies.

Pot sol·licitar la bonificació tota persona que compleixi uns requisits previs: estar empadronat a l'habitatge pel qual es demana l'ajuda i que aquest sigui la seva residència habitual, estar al corrent del pagament de l'IBI, i no superar el nivell d'ingressos establert (de 9.788,69 euros si viu sol, o de 13.214,73 euros si viu amb una altra persona). El límit augmenta en un 20% per cada persona més que resideixi a l'habitatge.

Per a això, ha de demanar Cita Prèvia en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà i presentar la documentació requerida, que es pot consultar a la web municipal.

En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de Cornellà també concedeix ajudes a les persones que aquest any hagin de pagar l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut com la plusvàlua. Amb el mateix límit de rendes, si li correspon pagar aquest impost durant 2018 (o si per una transmissió realitzada el 2017, ha de liquidar l'impost el 2018), la nova propietària té la possibilitat de sol·licitar una ajuda que segons els casos pot arribar al 95% de la quota. El termini, en aquest cas, és tot l'any 2018.

Sol·licitud de cita prèvia
Tràmits per a ajudes econòmiques