Acord entre l’Ajuntament i la Generalitat per a la promoció de 10 habitatges de lloguer social

L'Ajuntament de Cornellà ha signat un acord amb el Ministeri de Foment i la Generalitat de Catalunya per al finançament de 10 habitatges de lloguer a la promoció que està construint l'Impsol al terreny que ocupava l'antic cinema Pisa. Aquest acord s'emmarca dins del Real Decret 106/2018, de 9 de març, pel qual es regula el Pla Estatal de Vivenda 2018-2021. Amb aquesta col·laboració es dona un nou impuls a la política local d'habitatge que pretén donar resposta a les necessitats residencials sorgides arran de la crisi econòmica dels darrers anys i fer front a les dificultats de la ciutadania a l'accés a un habitatge digne per la precarietat laboral i l'escletxa social generada.

El conveni estipula que tant el Ministeri com la Generalitat aportaran cada una la quantitat de 102.831 euros, el 7,32% de la inversió total i el promotor la resta, el 85,36%. També s'estableix com a requisits que els habitatges promocionats siguin destinats a arrendament o cedits en ús durant un termini mínim de 25 anys, i que tinguin la qualificació energètica B o superior.

A Cornellà, fa temps que s'està treballant en la generació d'un parc d'habitatges protegits i assequibles i també en la gestió de la borsa de lloguer mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge. Amb aquests deu habitatges, l'Ajuntament de Cornellà comptarà actualment amb uns 85 habitatges de lloguer social a la ciutat, destinats a facilitar l'accés a col•lectius de població amb pocs recursos i en risc d'exclusió.