Informació per a les famílies en relació als ajuts de les escoles bressol municipals

L'Ajuntament de Cornellà ofereix un sistema de tarifació social a les escoles bressol i a l'Escola de Música municipals, a partir del qual les famílies paguen les quotes d'aquests serveis en funció de la seva disponibilitat de renda i del nombre de membres.

Enguany, atenent a les nombroses consultes rebudes en relació a la presentació de la declaració sobre els menors matriculats a les escoles bressol i les despeses associades que donen dret a gaudir de les corresponents deduccions a l'Impost sobre la Renda, serà l'Ajuntament qui presenti la relació d'infants matriculats durant l'any 2018. Per tant, les famílies no haureu de presentar cap sol·licitud i seran els serveis administratius els que es faran càrrec del tràmit.

Circular informativa
Preus públics escoles bressol municipals
Web Departament d'Educació