La separació de residus, un gest cívic a què tots ens hem de comprometre

La separació de residus, un gest cívic a què tots ens hem de comprometre
Activitat de caracterització d'un contenidor.

Durant l'any 2021, el departament de Medi Ambient ha realitzat cinc activitats divulgatives consistents en la caracterització dels residus d'un contenidor, habitualment coincidint amb una festa de barri o activitat cívica. Aquesta acció consisteix en buidar un contenidor d'escombraries de resta, o rebuig, i classificar el seu contingut per fraccions de residus, per tal d'identificar si allò que s'hi ha llençat són residus reciclables i, per tant, haurien d'anar a algun altre contenidor.

Els resultats obtinguts en aquesta petita prova mostren que la separació dels residus és clarament millorable. El càlcul es fa sobre el pes total del contingut del contenidor, que s'ha seleccionat a l'atzar d'un carrer de Cornellà. Sobre aquest pes total, entre el 85 i el 98% del contingut estava separat de forma incorrecta i eren residus reciclables. La fracció "resta" només suposava un 7% del pes del contingut del contenidor, de mijtana.

Analitzat per fraccions, destaca especialment el contingut de matèria orgànica, que suposa més del 50% del contingut dels contenidors analitzats, i que s'hauria de llençar als contenidors específics de color marró. També s'explica, en part, perquè aquesta és la fracció que normalment pesa més en relació amb le seu volum. Pel que fa al contingut d’envasos (que podrien anar al contenidor groc) se situa entre el 14 i el 22%; en aquest cas succeix el contrari, els envasos pesen poc en relació amb el seu volum. Finalment, la mitjana de presència del vidre és del 6% mentre que el paper i cartró i els residus especials són més variables, en funció de cada mostra.

 

Objectiu: separar bé els residus per complir amb els estàndards europeus

Cal recordar que l'Ajuntament de Cornellà té previst desplegar al llarg d'aquest any 2022 un nou servei de recollida de residus, neteja viària i clavegueram, amb la incorporació de nous equips i serveis i la substitució dels actuals contenidors per uns de majors prestacions. Tot això ha de conduir a una millora en la gestió dels residus urbans, que ha d'estar necessàriament acompanyada per un canvi d'hàbits i un compromís comú per part de la ciutadania per separar correctament els residus.

 

La finalitat és assolir el repte europeu de reciclar el 55% de tots els residus municipals l'any 2025, i el 60% el 2030. L'estratègia municipal està encaminada en paral·lel a reduir la generació de residus i, al mateix temps, augmentar el reciclatge. Actualment, la recollida selectiva a la ciutat es troba estancada al voltant del 32% i l'objectiu és incrementar aquest percentatge, tal com estableixen les normatives autonòmiques, metropolitanes i l'Estratègia Residu Zero.