Respostes per evitar la fractura social

És temps de cercar més respostes i adoptar mesures urgents per tal d’evitar l’enfonsament social on ens porta la crisi, en la qual el llindar de la pobresa i la misèria cada cop afecta a més persones que no són responsables de trobar-se abocats a ella, algunes en situació d’atur i d’altres que, tot i estar treballant, no poden arribar a final de mes. Persones i famílies que de cop i volta els hi ha canviat la situació, sense possibilitats de poder modificar-la a curt termini. Veient a més, que les administracions que tenen competències en matèria de polítiques actives d’ocupació o foment de l’activitat econòmica retallen pressupostos i redueixen plans de xoc per combatre la situació. Vivint circumstàncies alarmants, com pot ser el de perdre la vivenda, amb l’agreujant de crear deutes milionaris per un bé que no es tindrà.
Si davant del risc de l’enfonsament del sector financer es prenen mesures per evitar-lo, sense demanar en la majoria dels casos que els seus responsables siguin imputats pels tribunals, és encara més urgent i necessari adoptar unes altres mesures que evitin precisament el més important, “la fractura social”, que afecta a persones treballadores que no han estat les responsables del que està passant. És injust i incomprensible que paguin els que no ens han portat a aquesta situació.
Opino que cal prendre la iniciativa amb caràcter d’urgència i adoptar un conjunt de mesures extraordinàries unides a les que es prenen per al sector financer (molt especialment per a aquelles entitats financeres que rebin ajudes econòmiques a través de l’Estat). Fa uns mesos vaig parlar i defensar la dació com a forma de pagament, és viable i necessària socialment, avui en plantejo una altra, establir per llei l’obligació de les entitats financeres de reduir les quotes d’amortització de les hipoteques que tinguin concedides per a vivenda habitual i en vigor, si el valor de l’immoble és inferior actualment al que es va fixar en el moment de la seva taxació. Reduint les quotes d’amortització mensual i adequant les condicions de devolució de la quantia per a tots aquells casos de famílies que s’han vist afectades per situacions no imputables a elles, que en aquests moments no poden fer front al seu pagament, i volen mantenir-la. Evidentment, s’hauria d’excloure d’aquesta mesura extraordinària els casos en què es detecti que l'adquisició de l’habitatge va ser realitzada per raons lucratives o que volien viure per sobre de les seves possibilitats.
Aquesta mesura pretén buscar, en cada cas, la fórmula més adequada per garantir el dret a l’habitatge a un preu raonable i viable per a les famílies o persones afectades.