Oferta Pública d'Ocupació parcial 2022

La Junta de Govern Local, en sessió de data 8 de juliol de 2022, va aprovar l’Oferta d’ocupació pública parcial  d’aquesta Corporació per l’exercici 2022, de conformitat amb el que estableix l’article 21 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local, restant fixada la mateixa en els següents termes:

 

La Junta de Govern Local, en sessió de data 23 de setembre de 2022 va aprovar la 2ª Oferta d’ocupació parcial d’aquesta Corporació per l’execici 2022