TÈCNIC/A EDUCADOR/A ESPECIALITZAT/DA OPECF13

CODIS PLACES CONVOCADES
1.6.2/1.6.5/1.6.8

 

TERMINI PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 2 al 30 de gener de 2023 (ambdós inclosos).

!Nou termini  presentació de sol·licituds: Del 6 de febrer al 3 de març de 2023 (ambdós inclosos).

La documentació s'haurà de presentar preferentment per TRÀMIT ELECTRÒNIC

 

GRUP DE CLASSIFICACIÓ: B, escala d’Administració Especial, sotsescala Serveis especials/Comeses Especials, Tècnic/a Especialista, de la plantilla de funcionaris/àries de l’Ajuntament de Cornellà, organismes autònoms i entitats públiques vinculades.

 

PROCEDIMENT DE SELECCIÓ: Concurs de mèrits

 

AVÍS: No cal presentar la documentació acreditativa dels mèrits, només la documentació dels requisits d’accés a la convocatòria (DNI, Títol, resguard de pagament de la taxa o exempció del pagament de la taxa i Formulari de Sol·licitud de participació).