Projectes públics i espai urbà

L'àrea de Projectes Públics i Espai Urbà s'encarrega de planificar les obres municipals i dissenyar el planejament urbanístic de la ciutat, a més de redactar els projectes d'obres públiques i gestionar i controlar la seva execució.

obres-render-Bonestar-Image7.jpg

Inversions municipals de Cornellà

En aquesta secció podràs consultar la informació relativa a les despeses de capital (inversions) que l'Ajuntament de Cornellà destina cada any d'una part del pressupost municipal, amb l'objectiu de realitzar millores a la ciutat, tant les derivades de la creació d’infraestructures, com les d'adquisició de béns de naturalesa inventariable necessaris per al funcionament dels serveis i aquelles altres despeses que tinguin caràcter d’amortitzables.

Les inversions poden ser obres, tant noves com de manteniment (per exemple la construcció d’un parc o la millora de carrers), o adquisicions permanents de l’Ajuntament, com per exemple la compra d’un vehicle. Algunes inversions compten amb amb subvencions per part d'organismes autonòmics, estatals i internacionals que contribueixen al finançament del projecte.

Consulta les inversions a Cornellà


procornella-logo.jpgProcornellà

Procornellà és una societat mercantil, la totalitat el capital social està participat directament per l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. És l'empresa municipal de promoció urbana, econòmica i social de Cornellà que, entre d'altres, gestiona projectes d'habitatge de promoció municipal, d'aparcaments i de transformació de l'espai urbà.

http://www.procornella.cat

 


AMB logo.jpgPlanejament Urbanístic dels municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona

El Planejament Urbanístic és la disciplina de planificació municipal de l'ús de terra que abasta aspectes de condicions d'edificació, drets i deures dels propietaris de terra i les activitats públiques i socials dels municipis i comunitats.

El Servei d'Informació i Estudis Territorials de la Mancomunitat de Municipis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona ha elaborat el Refós de el Planejament dels 35 municipis que pertanyen a l'Àrea Metropolitana de Barcelona (excepte Barcelona).

El web de Planejament Urbanístic de l'Àrea Metropolitana de Barcelona mostra la següent informació:

iconfinder_Tick_Mark_Dark_1398912.png Informació sobre el Règim de Sòl

iconfinder_Tick_Mark_Dark_1398912.png Informació de la qualificació urbanística del territori

iconfinder_Tick_Mark_Dark_1398912.png Informació sobre les condicions d'ordenació volumètriques

iconfinder_Tick_Mark_Dark_1398912.png Delimitació de les figures de planejament derivat

http://www.amb.cat/s/web/territori/urbanisme.html