model de declaració responsable amb salut publica.docx