Atorgament de subvenció a Cornellà Xarxa Ciutadana