Renuncia subvenció Ass. de Mares i Pares Escola Els Pins