Atorgament d'ajuts econòmics per a persones amb escassa capacitat econòmica per al pagament de l'IIVTNU (exercici 2021)