Cornellà Natura

Àmbits d'intervenció

Les actuacions del projecte Cornellà Natura es fonamenten en els principis de la sostenibilitat i cerquen connectar i potenciar els espais verds i cívics del municipi. Les obres urbanístiques abasten les derivades del planejament i els projectes d’urbanització i de reurbanització de l’espai públic. Aquests es complementen amb intervencions més concretes de naturalització, mobilitat sostenible i de millora de la qualitat ambiental.

 

 

 

Renaturalització

Naturalitzar la ciutat amb l’increment i millora del verd de manera equitativa i connectada. Per fer-ho, cal transformar l’espai públic existent reforçant la seva vegetació i dissenyant, alhora, noves àrees verdes que maximitzin els serveis ambientals i l’adaptació a nous escenaris climàtics. El paper del riu Llobregat, que cal potenciar, resulta clau com a corredor biològic d’alta diversitat.

20201118-Parc de Rosa Sensat-3820.jpg

A més, fomentar i preservar la biodiversitat a l’entorn urbà és fonamental per a la salut i el benestar de les persones. La presència de plantes i animals a la ciutat ens aporta múltiples beneficis socioambientals i és un clar indicador de la qualitat ambiental i el grau de resiliència d’un territori. A més, comptar amb una ciutat més biodiversa, ens protegeix de la presència d’espècies nocives i invasores.

 

20201118-Jardi vertical Fontsanta-3868.jpgReptes

 • Aconseguir tenir 1 arbre per cada 3 habitants
 • Incrementar 1 m2 de verd per habitant el 2030

 

Línies d’actuació

INFRAESTRUCTURA VERDA

 • Més vegetació en espais verds existents
 • Més vegetació a la via pública
 • Enverdir cobertes, pèrgoles, murs i mitgeres
 • Noves àrees verdes
 • Entorns escolars naturalitzats
 • Impuls al verd privat
   

BIODIVERSITAT

 • Recuperació ecològica del riu Llobregat
 • Hàbitats per a la biodiversitat
 • Erradicació d’espècies invasores
 • Pràctiques d’agroecologia

 

 
 


Mobilitat sostenible, qualitat de l'aire i confort acústic

El projecte Cornellà Natura cerca la recuperació d’espais per a modes de mobilitat més sostenibles en un entorn agradable, tranquil i segur. La prioritat del vianant i el ciclista és la base de la mobilitat, per això es creen més àrees exclusives per a aquests col·lectius i es faciliten els desplaçaments amb més connectivitat i accessibilitat.

La reducció dels trànsit motoritzat a l’entorn urbà disminueix la contaminació atmosfèrica i millora el confort acústic, dos factors que beneficien directament la salut i el benestar de les persones. Alhora, baixar el límit de velocitat, a Cornellà a la majoria de carrers és 30 km/h, fa disminuir el nombre d’accidents i augmentar, en conseqüència, la seguretat viària al municipi.

 

20160728_Parada TRAM Carretera Esplugues-17697.jpg20130629_Entorn riu Llobregat-18014.jpgReptes

 • Reduir el 30% de les emissions vinculades al trànsit al 2030.
 • Acomplir els nivells legals de contaminants de l’aire establerts per la UE al 2025 [1].
 • Reduir un 20% la població exposada a límits de soroll per sobre del 60 dB al 2023

 

[1] Valor límit anual NO2: 40 μg/m3 i valor límit anual PM10: 40 μg/m3

 

Línies d’actuació

VIANANTS

 • Espais amb trànsit restringit amb prioritat per al vianant
 • Pacificació dels barris
 • Més connectivitat, seguretat i accessibilitat
 • Xarxa de camins escolars
 • Itineraris i circuits d’interès patrimonial, cultural, natural i esportiu
 • Dignificació dels espais vorals com a oportunitat per a la mobilitat de lleure
 • Regulació de l’ús dels espais per als vianants per part d’altres vehicles
   

TRANSPORT PÚBLIC

 • Augment de l’eficàcia dels autobusos urbans
 • Connexió entre municipis metropolitans
 • Adequació de l’entorn i l’accessibilitat a les parades
 • Foment de la intermodalitat  
 • Nodes de connexió entre transports públics i senyalització
   

BICICLETA I VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL

 • Ampliació, millora i senyalització de la xarxa ciclable
 • Servei de bicicleta pública compartida, E-Bicibox
 • Xarxa d’aparcaments de bicicletes i altres vehicles de mobilitat personal
 • Intervencions complementàries per facilitar l’ús de la bicicleta (autoreparació, infladors, habilitats en bici, etc.)
 • Marc normatiu sobre la mobilitat en bicicleta i VMP 

 

MOBILITAT ELÈCTRICA

 • Fiscalitat ambiental per als vehicles amb distintiu ambiental zero i eco
 • Ampliació de la xarxa de punts de recàrrega de vehicles elèctrics
 • Ambientalització de les flotes municipals

 

VEHICLE A MOTOR

 • Regulació dels estacionaments en superfície
 • Regulació dels aparcaments de motos
 • Impuls a la mobilitat compartida: cotxes, motos, bicicletes i patinets

 

DISTRIBUCIÓ URBANA DE MERCADERIES (DUM)

 • Regulació dels aparcament de càrrega i descàrrega
 • Ajuts per a l’electrificació de la flota de la DUM

 

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

 • Reducció del parc de vehicles més contaminants
 • Reducció de la contaminació per obres i activitats

 

QUALITAT ACÚSTICA

 • Control de la contaminació acústica per a la convivència
 • Disminució dels nivells de soroll a les zones que superen els llindars legislatius o recomanats per l’OMS
 • Zones de silenci i tranquil·litat 

 

 


Transició energètica i cicle de l'aigua

El canvi de model energètic i l’optimització dels recursos hídrics són mesures imprescindibles en l’estratègia de mitigació i adaptació al canvi climàtic de Cornellà.

L’augment de l’eficiència energètica i el canvi cap a fonts d’energia renovables és fonamental per a la reducció de les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH). A més, la rehabilitació d’edificis i les auditories energètiques a les llars dels col·lectius més vulnerables, a banda de millorar l’eficiència energètica, formen part de la lluita a Cornellà contra la pobresa energètica.

Els escenaris de futur derivats de la crisi climàtica posen en relleu que, al nostre territori, els principals riscos ambientals són les sequeres i les inundacions provocades per pluges torrencials. Per això, estem adoptant mesures preventives per garantir l’abastiment d’aigua potable en tot moment a la població i la disminució dels riscos en cas d’inundació.

 

eficiencia_energetica.jpg

20170407_Plaques Solars Can Mercader-5531.jpgAgua-2048x1000.jpg

Reptes

 • Reducció del 55% de les emissions el 2030
 • Neutralitat climàtica el 2050

 

Línies d’actuació

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA 

 • Reducció del consum energètic municipal
 • Mesures d'estalvi energètic al sector industrial, sector serveis i residencial
 • Tecnologia més eficient
 • Rehabilitació energètica d’edificis i equipaments municipals

 

ENERGIES RENOVABLES

 • Substitució de la tecnologia per d’altra provinent de fonts renovables
 • Més instal·lacions d’energies renovables als equipaments municipals
 • Normativa municipal per promoure l’energia solar
 • Fiscalitat verda per incentivar les energies renovables 

 

POBRESA ENERGÈTICA

 • Assessorament per a la reducció del consum i la factura energètica
 • Auditories energètiques
 • Rehabilitació energètica d’edificis de col·lectius vulnerables

 

CONSUM D’AIGUA

 • Reducció del consum d’aigua municipal
 • Aprofitament de l’aigua freàtica i de pluja
 • Sistemes de reutilització d’aigües grises i regenerada
 • Ampliació dels punts d’accés públic a l’aigua per fer front a cops de calor.
 • Adequació del sistema de drenatge
 • Adaptació del municipi a l’increment d’inundacions i sequera

 

 

 


Prevenció i gestió de residus

La nova estratègia municipal de gestió de residus té com a objectiu optimitzar l’actual model i sistema de recollida selectiva tot millorant la qualitat dels materials recollits i incrementant els percentatges actuals de la separació de residus en origen. Alhora cerca un canvi de model cap a una economia circular.

 

Reptes

 • Augmentar els índexs de recollida selectiva al 55% al 2025

 

Línies d’actuació  

 

20190303_quiosc La Reparada-2594.JPGPREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ DE RESIDUS

 • Evitar el malbaratament alimentari
 • Prevenció dels plàstics i productes d’un sol ús
 • Auto-reparació
 • Consum responsable
   

RECOLLIDA SELECTIVA

 • Increment de la recollida de la matèria orgànica i disminució d’impropis
 • Increment de la recollida selectiva de les principals fonts inorgàniques
 • Increment de la recollida de les fraccions minoritàries
 • Marc normatiu que afavoreixi la prevenció de residus i la recollida selectiva.