Cornellà Natura

Actuacions subvencionades a Cornellà en el marc dels Fons Next Generation EU

<< Tornar a NextGenerationEU

Logotipo_del_Ministerio_de_Política_Territorial_y_Función_Pública.svg.pnglogo-Next-Generation-PRTR-cat.png

Infraestructura digital de ciutat

infraestructura-ciudad-inteligente1.jpg

Amb l'objectiu de millorar la infraestructura intel·ligent de ciutat es desplegarà una xarxa principalment de fibra òptica pròpia, per tal de connectar els edificis municipals i altres llocs estratègics de la ciutat que servirà per: substituir l'actual infraestructura amb operadors que actualment genera un cost mensual per a l'ajuntament, connectar seus que actualment no estan connectades o tenen connexió deficient i oferir una infraestructura per a serveis de seguretat ciutadana, WiFi públic i altres serveis digitals a la ciutat.

En conseqüència, aquest projecte també té com a objectiu reduir el nombre de CPD actuals, unificant i centralitzant els serveis en un únic CPD, reduint la despesa en comunicacions, sent més eficients energèticament i més sostenibles.

Així mateix, es pretén dotar de més seguretat les comunicacions entre els diferents elements tecnològics existents a la ciutat com són càmeres i sensors, perquè la informació viatgi per la nostra pròpia xarxa aplicant criteris de seguretat per reduir les vulnerabilitats dels diferents dispositius.

Amb l'abast del projecte es contribuirà a millorar les infraestructures tecnològiques i aconseguir que actuïn com a palanca per modernitzar els serveis municipals.

 • Import sol·licitat: 334.571,28 €
 • Pressupost total: 458.588,79 €
 • Calendari d'execució previst: Del 3 de gener al 31 de març de 2023
 • Anuncis licitació

Desplegament de Centre d'operacions de Ciberseguretat

ciberseguridad1.jpg

Amb l'objectiu de desenvolupar les capacitats necessàries de seguretat a l'entitat i per garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats i millorar les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant d'incidents es realitzarà el desplegament d'un centre d'operacions de seguretat, contemplant a més l'adequació a l'Esquema Nacional de Seguretat com a part fonamental que serveixi com a guia i model, i la conscienciació dels empleats per fer-los partícips dels riscos i mesures possibles a la seva disposició.

En conseqüència, aquest projecte té com a objectius principals garantir la seguretat de les infraestructures, comunicacions i serveis digitals prestats per l'ajuntament de Cornellà de Llobregat i millorar les capacitats de prevenció, detecció i resposta davant d'incidents de ciberseguretat.

Es pretén perseguir la protecció en l'àmbit de la seguretat perimetral davant de ciberamenaces, així com la seva correcta configuració, administració, control i gestió.

 • Import sol·licitat: 70.000,00 €
 • Pressupost total: 95.588,79€
 • Calendari d'execució previst: De l'1 de març de 2022 fins al 31 de març de 2023
 • Anuncis licitació

Reurbanització de l'avinguda República Argentina des del carrer Travessera fins al carrer Mossèn Andreu

Reurbanització de l'av. República Argentina, entre el carrer Travessera i l'edifici d'habitatges situat on hi va haver l'antic cinema Pisa, per donar més amplitud a les voreres, disminuint l'espai destinat a l'aparcament. La nova calçada, més estreta, comptarà amb passos de vianants elevats per millorar l'accessibilitat i reduir la velocitat dels vehicles. Complementàriament, es reforça la presència d´arbres i arbustives per millorar el confort tèrmic i la qualitat ambiental. La via continua sent prioritària per a la bicicleta ja que es manté la senyalització de carril de cohabitació 30.

Amb aquesta mesura es millora l'accessibilitat i la connectivitat en modes de mobilitat activa, a la vegada que millora l'entorn d'una de les principals vies de pas del barri de Sant Ildefons, el més dens i poblat de la ciutat. 

 • Import sol·licitat: 446.366,41 €
 • Pressupost total: 600.115,00 €
 • Calendari d'execució previst: De febrer de 2022 fins a setembre de 2022

Més informació

Contractes inclosos*:

 • Contracte Obres del projecte de reurbanització de l’Avinguda República Argentina, des del carrer Travessera fins la urb. Pisa, a Cornellà de Llobregat
 • Contracte menor del Servei d’assistència tècnica per a la Direcció d’Obra de les obres de Reurbanització de l’av. República Argentina des del c.Travessera fins a la urb. “PISA”. Cornellà de Llobregat (Barcelona)
 • Contracta menor del Servei d’Assistència tècnica per a la Coordinació de Seguretat i Salut de les obres de Reurbanització de l’av. República Argentina des del c.Travessera fins a la urb. “PISA”. Cornellà de Llobregat (Barcelona)

 

 


Ampliació de la vorera nord de l'avinguda República Argentina entre Mossèn Andreu i avinguda Sant Ildefons

render-Av-republica-argentina-2-2-semafors .jpgL'obra suposa la millora de la accessibilitat d´aquesta artèria principal del barri de Sant Ildefons, amb la creació d´espais més amplis per als vianants. També es renova la il·luminació i el mobiliari urbà i es reforça la presència de vegetació. 

Amb aquesta actuació es consolida l'ampliació de la vorera, generant un passeig ampli de connexió cap al Mercat de Sant Ildefons i altres equipaments públics de l'entorn: centres educatius, centre cívic, dispensari mèdic, parades de transport públic, etc. A més, en mantenir l'arbrat existent i la plantació de noves jardineres amb arbustiva, es genera un entorn més confortable i de més qualitat ambiental.

 • Import sol·licitat: 345.385,90 €
 • Pressupost total: 464.352,00 €
 • Calendari d'execució previst: de juliol de 2022 fins a gener de 2023

Més informació

Contractes inclosos*:

 • Contracte menor Servei d’assistència tècnica per a la redacció d’un Projecte executiu per a la Renaturalització i l’ampliació de la vorera nord de l’av. República Argentina, tram entre Mossèn Andreu i av. Sant Ildefons
 • Contracte Obres per a la Renaturalització i ampliació de la vorera nord de l’av. República Argentina, tram entre Mossèn Andreu i Av. Sant Ildefons
 • Servei de testimoni de l’asfaltat
 • Servei d’alçament topogràfic

 

 


Reforma per a la naturalització i conversió en zona de vianants de la part superior de la Rambla

Render-obres-rambla-pl-esglesia-final.jpgUrbanització de la part superior de la Rambla Anselm Clavé, al tram comprès entre el carrer Doctor Carulla i la ctra. d'Esplugues per consolidar aquest espai com a zona de vianants i incrementar el verd urbà.

Amb la intenció d'enllaçar aquesta artèria principal del barri centre amb el sector institucional, es varia el concepte de Rambla amb circulació de vianants en sentit vertical, per generar un espai d'estada i connexions horitzontals. S'elimina del tot el trànsit rodat i es renaturalitza l'entorn amb la generació de parterres a través de la despavimentació. S'inclou nova vegetació arbustiva, complementària a l'arbratge existent. També s'habiliten noves zones de descans i millora el mobiliari urbà.

 • Import sol·licitat: 201.958,94 €
 • Pressupost total: 271,523,00 €
 • Calendari d'execució previst: de juliol de 2022 fins a novembre de 2022
 • Anuncis de licitació

Més informació

Contractes inclosos*:

 • Contracte menor Servei d’assistència tècnica per a la redacció d’un Projecte executiu de Reforma per a la Naturalització i conversió en zona de vianants de la part superior de la Rambla Anselm Clavé de del c. de Dr. Carulla fins a la crta. d’Esplugues
 • Servei d’alçament topogràfic

 

 


Ampliació de les voreres dels carrers Tirso de Molina i Albert Einstein

Millora i ampliació de les voreres dels carrers Tirso de Molina (entre c. Progrés i av. de la Fama) i Albert Einstein, així com l'adequació dels carrils bici a la nova conformació dels carrers. A Tirso de Molina es reduirà un carril de circulació i es canviarà una línia daparcaments en bateria per aparcament en cordó per guanyar espai per a les voreres. També es millora el carril bici unidireccional que transcorre adossat a la mitjana de la via. Al c. Albert Einstein, es canvia una línia de aparcament en semibateria a cordó per a l'ampliació de les voreres; fet que comportarà la reubicació del carril bici bidireccional existent.

Ambdues actuacions permeten millorar la connectivitat de vianants i amb bicicleta i VMP entre el parc de la Ribera, on també s'ubica el centre comercial Splau -de gran afluència- amb el recinte de Fira de Cornellà i l'Auditori, i dotar aquests carrers d'un caràcter més urbà i de passeig.

 • Import sol·licitat: 550.474,39 €
 • Pressupost total: 1.042.582,00 €
 • Calendari d'execució previst: de juliol de 2022 fins a març de 2023
 • Anuncis de licitació

Més informació

Contractes inclosos*:

 • Contracte menor Redacció del projecte executiu per a la millora i ampliació d’uns trams de voreres dels c. Tirso de molina i Albert Einstein
 • Servei de testimoni de l’asfaltat
 • Servei d’alçament topogràfic

 

 


Adquisició de 12 autobusos elèctrics

L'Ajuntament de Cornellà ha signat un conveni amb l'Àrea Metropolitana de Barcelona i amb la societat pública Transports de Barcelona, SA. La col·laboració té per objecte incorporar dins les actuacions de renovació de la flota d’autobusos (amb les quals es presta el servei públic metropolità de transport de viatgers) l’adquisició de vehicles elèctrics.

En total, Transports de Barcelona, SA adquirirà un total de 12 autobusos, amb un sistema de propulsió 100% electrificat, sense emissions contaminants, de 12 metres de llarg. Vehicles que es destinaran a la xarxa metropolitana de transport públic que inclou el terme municipal de Cornellà de Llobregat.

 

 

 


*Contractes inclosos:

Relació de contractes  de les actuacions subvencionades, les quals la seva licitació i/o adjudicació/formalització va ser publicada anteriorment a la resolució provisional/definitiva del “Programa d’ajuts a municipis per a la implantació de Zones de Baixes Emissions i la Transformació Digital i Sostenible del Transport Urbà” del Ministeri de Transport, Mobilitat i Agenda Urbana. I per tant, no se’n va fer menció, en el moment de la seva publicació, del seu finançament per part dels Fons Europeus Next Generation de la Unió Europea.