Cornellà Natura

Qualitat ambiental

Mesures per protegir el medi de la ciutat: control sobre la contaminació atmosfèrica i acústica, recollida selectiva dels residus, etc.