Cornellà Natura

Ajuts i bonificacions fiscals

Bonificacions fiscals per a instal·lacions solars

 

ORDENANÇA FISCAL 1. IBI

Els immobles en els que s’hagin instal•lat sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol (només per a usos residencials), tindran dret a una bonificació del 50% de la quota integra de l’Impost, durant els tres períodes impositius següents al de la finalització de la instal•lació.

 

ORDENANÇA FISCAL 5. ICIO

Gaudiran d’ una bonificació del 95% de la quota de l’Impost de la llicencia aquelles construccions, instal•lacions o obres, que vulguin incorporar sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de energia solar.

 

 

Podeu consultar el text complert de les Ordenances fiscals vigents a aquesta pàgina de Govern Obert.