Antecedents de l'ASUECO a Cornellà

090629_Presentacio Acord Social_09.jpgAcord Social contra la crisi a Cornellà

El 29 de juny de 2009, l'Ajuntament de Cornellà promou “L’acord social contra la crisi a Cornellà de Llobregat”, d'acord amb grups polítics municipals, els agents socials i diferents entitats ciutadanes. Es tractava d'un document que recollia el resultat d’un treball de reflexió i debat per impulsar accions que permetessin dinamitzar l’economia local i atendre les necessitats de la ciutadania, d'acord amb aquell moment i per posicionar la ciutat davant un canvi de cicle.

El context era la important crisi econòmica generada l'any 2008, una crisi mundial molt complexa i de difícil previsió, tant en les seves conseqüències com també en la seva durada. L'Ajuntament va impulsar l'acord, plantejant que la situació requeria aprofundir en un gran consens social, no tan sols per aconseguir la màxima complicitat possible, sinó per refermar els pilars existents i assentar-ne de nous amb la finalitat d’afrontar els reptes dels anys següents en les millors condicions.

“L’acord social contra la crisi a Cornellà de Llobregat”, s’estructura en base a la definició de diferents línies estratègiques, objectius i actuacions prioritàries. Entre, les mesures d’ordre econòmic destaca l’impuls a la millora de l’ocupació mitjançant el foment de la formació permanent, l’accés a les noves tecnologies, el suport al talent i a la innovació i el suport dels projectes d’autocupació.  Així mateix, es prioritza el treball i contacte amb empreses i institucions per dinamitzar els sectors productius.

Un altre dels objectius prioritaris és actuar i oferir respostes als col·lectius més afectats per la crisi. Així, es preveu el manteniment i en alguns casos augment de les prestacions socials i de la capacitat operativa de l’administració local. Es tractava, doncs, d’un gran pacte de corresponsabilitat general que la ciutat podia seguir per avançar sense paralitzar-se i que establia les bases per a la superació del cicle de dificultats que s'acabava de presentar.

Document

 

20120511_Acord Social-04284.jpgRenovació del compromís

Cornellà va renovar el seu compromís contra la crisi amb la signatura d’un nou Acord Social, l'11 de maig de 2012. L’avaluació positiva del treball realitzat arran del primer acord signat el 2009, i el manteniment de la situació d’incertesa sobre l’economia van dur a plantejar que, davant les noves realitats socioeconòmiques i les seves conseqüències, calia incorporar més actors, més sensibilitats socials, i aconseguir més graus de coresponsabilitat.

El nou acord comptava amb encara un major consens social, amb 34 entitats i agents signants, i polític, ja que el subscriuen PSC, ICV-EUiA, CiU i ERC. El document detallava que "és precisament en el món local on s’aprecien més de prop les conseqüències de la situació socioeconòmica actual; és més complexa i complicada que fa tres anys, i han aparegut noves preocupacions. La pobresa s’ha d’abordar des d’una perspectiva integral, intentant una resposta equilibrada entre la urgència i la mesura pal·liativa, i han augmentat de forma preocupant les dificultats relacionades amb la possibilitat de la pèrdua de l’habitatge".

El document plantejava vuit objectius estratègics, que en extracte corresponen als següents àmbits:

• Promoure la formació i la incorporació en el mercat de treball de les persones en situació d’atur
• Articular un compromís social per al manteniment de la qualitat dels serveis públics
• Defensar el dret a l’habitatge
• Garantir plans i projectes d’educació i formació en el marc de la igualtat d’oportunitats i la cohesió social
• Donar suport a actuacions encaminades a reduir l’abandonament escolar i la inserció laboral dels joves
• Apostar per la formació professional continuada
• Generar iniciatives per a la consolidació i reactivació de l’activitat econòmica a la ciutat
• Fomentar les polítiques socials i de salut que garanteixin la igualtat d’oportunitats.

Document

 

20160926_Signatura Acord Social-15432.jpgPer una ciutat inclusiva i igualitària

Cornellà de Llobregat decideix impulsar un nou Acord Social el 26 de setembre de 2016, amb el propòsit explícit d’aconseguir una ciutat inclusiva i igualitària. Prop de 40 entitats de la ciutat, empreses i associacions comercials i empresarials, sindicats i partits polítics se sumen a la signatura del compromís proposat per l’Ajuntament de Cornellà per treballar de forma conjunta i a través del consens contra la crisi econòmica.

El nou acord recollia més de 90 mesures. L’objectiu principal era "preparar la ciutat per sortir de la crisi, caminant cap a una societat més inclusiva i igualitària, fent incidència especialment en els reptes que suposa la nova pobresa, la pobresa cronificada". També planteja detectar-ne noves borses que puguin sorgir a la ciutat- i construir pilars per defensar i assegurar la incorporació de les persones a la dinàmica sociolaboral en igualtat d'oportunitats.

El document consensuat per tot els signants de l'Acord Social 2016-2020 detallava actuacions en diversos àmbits, estructurades en eixos i objectius estratègics, que van treballar formalment mitjançant tres comissions diferenciades:

1. Ciutat inclusiva (eix L'educació, l'acció social, l'habitatge)
2. Igualtat d'oportunitats (eix La igualtat, la integració, la solidaritat, la convivència i la cohesió social)
3. Desenvolupament local (eix L'activació econòmica i l'ocupació)

Document