Accions executades

INFRAESTRUCTURA VERDA

iconfinder-tick_green_1398912.png Més vegetació en espais verds existents

 • Parc de la Ribera
 • Placetes de l’av. Baix Llobregat amb els carrers Monturiol i Francesc Layret
 • Parc de Rosa Sensat
 • Parc del Canal de la Infanta
 • Plaça de Montserrat Roig

iconfinder-tick_green_1398912.png Més vegetació a la via pública

 • c. Verge de Montserrat
 • av. dels Alps
 • av. Sant Ildefons
 • av. Pablo Picasso
 • crta. del Prat
 • Testos a la Pl. Església
 • Escocells poètics

iconfinder-tick_green_1398912.png Enverdir cobertes, pèrgoles, murs i mitgeres

 • Jardí vertical del CC Sant Ildefons

iconfinder-tick_green_1398912.png Noves àrees verdes

 • Talús parc de Rosa Sensat

iconfinder-tick_green_1398912.png Entorns escolars naturalitzats

 • Jardí vertical a l'Escola Martinet
 • Jardí vertical i jardineres al pati de l'Escola Ignasi Iglésias
 • Jardí vertical i jardineres a l'Escola Sant Miquel

FOMENT I PRESERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT

iconfinder-tick_green_1398912.png Recuperació ecològica del riu Llobregat

 • Plantacions d’espècies vegetals
 • Introducció d’espècies autòctones
 • Erradicació d’espècies invasores

iconfinder-tick_green_1398912.png Hàbitats per a la biodiversitat

 • Jardí de papallones del parc del Canal de la Infanta
 • Hotels d’insectes
 • Capses nius i seguiment
 • Estructures per a rat-penats
 • Murs de pedra seca
 • Nius d’orenetes

iconfinder-tick_green_1398912.png Impuls de l’agroecologia

 • Xarxa d’horts municipals
 • Xarxa d’horts escolars
 • Mercat de pagès

VIANANTS

iconfinder-tick_green_1398912.png Espais amb trànsit restringit amb prioritat per als vianants

 • c. Verge de Montserrat
 • Diumenges sense cotxes

iconfinder-tick_green_1398912.png Pacificació dels barris

 • Pacificació del barri Riera

iconfinder-tick_green_1398912.png Més connectivitat, seguretat i l’accessibilitat per als vianants

 • Av. Alps
 • Av. Sant Ildefons
 • Av. Pablo Picasso
 • Ctra. del Prat

iconfinder-tick_green_1398912.png Xarxa de camins escolars

 • Camins escolars Barri d’Almeda
 • Camins escolars Barri del Pedró
 • Camins escolars Anselm Clavé i Jacint Verdaguer

iconfinder-tick_green_1398912.png Itineraris i circuits d’interès patrimonial, cultural, natural i esportiu

 • Cornellà a peu
 • Esport-salut
 • Circuit inclusiu parc de Can Corts

iconfinder-tick_green_1398912.png Dignificació dels espais vorals com a oportunitat per a la mobilitat de lleure

 • Dignificació dels camins rurals

iconfinder-tick_green_1398912.png Regulació de l’ús dels espais per als vianants per part d’altres vehicles

 • Ordenança de circulació

BICICLETA I VMP

iconfinder-tick_green_1398912.png Ampliació, millora i senyalització de la xarxa ciclable

 • Av. Alps
 • Av. Sant Ildefons
 • Camins rurals
 • Carrils de cohabitació

iconfinder-tick_green_1398912.png Servei de bicicleta pública compartida E-bicibox

 • Desplegament del nou servei metropolità d’E-bicibox amb 9 estacions

iconfinder-tick_green_1398912.png Xarxa d’aparcaments de bicicletes i VMP

 • 3 nous aparcaments Bicibox
 • Instal·lació d’aparcaments a nous equipaments municipals o via pública

iconfinder-tick_green_1398912.png Intervencions complementàries per facilitar l’ús de la bicicleta

 • Tallers de reparació de bicicletes a la Re-parada

iconfinder-tick_green_1398912.png Marc normatiu sobre la mobilitat en bicicleta i els vehicles de mobilitat personal

 • Ordenança de circulació

MOBILITAT ELÈCTRICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Fiscalitat ambiental per als vehicles al distintiu ambiental zero i eco

 • Incentius a l’impost de vehicles de tracció mecànica

iconfinder-tick_green_1398912.png Ambientalització de les flotes municipals

 • Incorporació de vehicles de baixes emissions, prioritàriament de vehicles elèctrics.
 • Electrificació de les flotes dels serveis concessionats.

VEHICLE A MOTOR

iconfinder-tick_green_1398912.png Regulació dels estacionaments en superfície

 • Implantació d’aparcament de zona verda al barri del Pedró

iconfinder-tick_green_1398912.png Regulació de l’aparcament de motocicletes

 • Prohibició de l’aparcament a vorera
 • Habilitació d’espais a la calçada

ZONA DE BAIXES EMISSIONS

iconfinder-tick_green_1398912.png Reducció del parc de vehicles més contaminants

 • Ordenança ZBE i seguiment de la mesura

iconfinder-tick_green_1398912.png Disminució de la contaminació d’obres i activitats

 • Actuacions en cas d’episodi de contaminació atmosfèrica

QUALITAT ACÚSTICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Control de la contaminació acústica per a la convivència

 • Control acústic per part de GU a festes.
 • Control acústic per part de GU a comerços, establiments de restauració i indústries.
 • Control acústic per part de GU a comunitats de veïnat.

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Reducció del consum energètic municipal

 • Aïllament d’escoles i edificis municipals
 • Auditories energètiques a edificis municipals
 • Projecte Euronet 50/50
 • Millora de la climatització dels edificis municipals

iconfinder-tick_green_1398912.png Ús de tecnologia més eficient a les instal·lacions municipals i espai públic

 • Substitució de lluminàries i millora de l’eficiència en l’enllumenat públic i edificis municipals
 • Adaptació de lluminàries i quadres per poder regular la intensitat lumínica entre 24 h i l'hora d'apagada
 • Instal·lació de bateries de condensadors a diversos equipaments
 • Compra verda d’equipaments informàtics
 • Canvi de calderes atmosfèriques per calderes de condensació de gas natural
 • Canvi de semàfors amb làmpares LEDs

iconfinder-tick_green_1398912.png Rehabilitació energètica d’equipaments municipals

 • Rehabilitació de la piscina Millars

iconfinder-tick_green_1398912.png Mesures d'estalvi energètic al sector industrial, sector serveis i residencial

 • Monitorització de 20 comerços
 • Promoció d'auditories energètiques a les llars
 • Renovació de l'enllumentat i electrodomèstics
 • Subvencions a empreses per a l’estalvi energètic.


ENERGIES RENOVABLES

iconfinder-tick_green_1398912.png Implantació de més instal·lacions d’energies renovables als equipaments municipals

 • Instal•lació solar tèrmica a EB La Baldufa (2018)
 • Instal•lació aerotèrmia a Escola Ignasi Iglésias, Escola Abat Oliba i EB Edelweis

iconfinder-tick_green_1398912.png Foment de l’ús d’energies renovables al sector terciari i edificis residencials

 • Renovació de calderes i canvi de calefacció elèctrica a gas o bomba de calor
 • Instal•lacions fotovoltaiques a edificis residencials del municipi
 • Instal•lacions fotovoltaiques a grans edificis industrials i de serveis del municipi


POBRESA ENERGÈTICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Assessorament per a la reducció del consum i la factura energètica a les llars

 • Atenció personalitzada a les persones en situació de vulnerabilitat a través de l’oficina d’eficiència energètica

iconfinder-tick_green_1398912.png Realització d’auditories energètiques a les llars

 • Programa de la DIBA “Passa l’energia”
 • Conveni de col•laboració amb el gremi d'instal•ladors d'energies renovables


PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ DE RESIDUS

iconfinder-tick_green_1398912.png Malbaratament alimentari

 • Aprofitament d’excedents als comerços
 • Projecte de reaprofitament als menjadors escolars

iconfinder-tick_green_1398912.png Prevenció dels plàstics i productes d’un sol ús

 • Projecte Re-utilitza
 • Bosses d’un sol ús “Cornellà compra a casa”
 • Bosses de roba al mercat de pagès
 • Distribució d’ampolles de vidre al personal municipal
 • Distribució de Boc&Roll i carmanyoles als centres educatius
 • Mercats d’intercanvi
 • Vaixella reutilitzable
 • Reutilització de llibres de text i de lectura
 • Compra verda municipal

iconfinder-tick_green_1398912.png Auto-reparació

 • Tallers de reparació a la Re-parada
 • Millor que nou als centres cívics


RECOLLIDA SELECTIVA

iconfinder-tick_green_1398912.png Marc normatiu que afavoreixi la prevenció de residus i la recollida selectiva

 • Pla de prevenció i gestió de residus

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la recollida de la matèria orgànica i disminució d’impropis

 • Repartiment de cubells i informació a nous habitatges
 • Repartiment de cubells a les dependències municipals
 • Recollida porta a porta als comerços
 • Autocompostatge i compostatge comunitari
 • Separació de residus a actes i festes municipals

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la recollida selectiva de les principals fonts inorgàniques

 • Recollida porta a porta comercial
 • Canvi en el sistema de recollida de residus als centres educatius
 • Separació de residus a actes i festes municipals

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la recollida de les fraccions minoritàries

 • Canvi de les ubicacions de les deixalleries mòbils
 • Re-Parada com a punt de recollida de residus especials de proximitat
 • Projecte Oliclak a les escoles, la Re-Parada i al CC de Sant Ildefons
 • Apil•lo a les escoles
 • Recollida d’aparells elèctrics i electrònics
 • Recollida de RAAE a les botigues
 • Recollida de roba als contenidors


CONSUM D’AIGUA MUNICIPAL

iconfinder-tick_green_1398912.png Reducció del consum d’aigua municipal

 • Ampliació de la xarxa de reg telegestionat
 • Plantació d’espècies vegetals més adaptades al clima i amb menor requeriment hídric a la crta d’Esplugues
 • A l’hivern, reducció del reg al mínim

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de l’aprofitament d’aigua freàtica i de pluja

 • Reg dels horts de Can Mercader amb l’aigua de la mina.
 • Estudi aigua freàtica per al reg de zones verdes i neteja de carrers i places.
 • Millora del sistema de drenatge

iconfinder-tick_green_1398912.png SUDs al Parc de Rosa Sensat

La XESCO i el programa d’activitats d’educació ambiental a les escoles és transversal a tots els àmbits d’actuació.

Renaturalització (puntuals)

 • Festa d’estrena del parc de la Ribera
 • Festa d’estrena del carrer Verge de Montserrat i placetes de l’av. Baix Llobregat
 • Exposició “1 delta, el Llobregat, 6 pobles”
 • Festa d’estrena del jardí de papallones i hotels d’insectes al parc del Canal de la Infanta
 • Jornada comunitària a Sant Ildefons
 • Itinerari naturalístic Sant Ildefons
 • Calendari “La natura a casa”
 • Vídeo divulgatiu Cornellà Natura
 • Exposició “Metròpolis de ciutats”
 • La città infinita

Renaturalització (permanents)

 • Exposició “Cornellà Natura”
 • Cicle d’activitats als parcs, platges i rius metropolitans
 • Jugateques ambientals
 • Festa dels parcs de Can Mercader i Canal de la Infanta
 • Activitats ambientals als parcs de Cornellà
 • Bioblitz metropolità
 • Setmana de la Natura
 • Dia Mundial del Medi Ambient
 • Visites guiades al riu
 • Activitats educatives al riu
 • Projecte Rius
 • Tallers de plantació a festes de proximitat 

Mobilitat sostenible, qualitat de l’aire i confort acústic

 • Setmana Europea de la Mobilitat
 • Dinamització dels “Diumenges sense cotxes”
 • Ciclisme familiar
 • #AbrilBicis1000
 • Circuïts d’habilitats ciclistes
 • Circuït de mobilitat familiar
 • Festa de la bicicleta
 • Baixcicletada
 • Dia internacional del Soroll

Transició energètica i canvi climàtic, prevenció i gestió de residus i cicle de l’aigua

 • Let’s clean up
 • Festa del riu – Dia Mundial de l’aigua
 • Setmana de l’energia
 • Setmana de la prevenció de residus
 • Mercats d’intercanvi