Transició energètica i canvi climàtic, prevenció i gestió de residus

EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Reducció del consum energètic municipal

 • Aïllament d’escoles i edificis municipals
 • Auditories energètiques a edificis municipals
 • Projecte Euronet 50/50
 • Millora de la climatització dels edificis municipals

iconfinder-tick_green_1398912.png Ús de tecnologia més eficient a les instal·lacions municipals i espai públic

 • Substitució de lluminàries i millora de l’eficiència en l’enllumenat públic i edificis municipals
 • Adaptació de lluminàries i quadres per poder regular la intensitat lumínica entre 24 h i l'hora d'apagada
 • Instal·lació de bateries de condensadors a diversos equipaments
 • Compra verda d’equipaments informàtics
 • Canvi de calderes atmosfèriques per calderes de condensació de gas natural
 • Canvi de semàfors amb làmpares LEDs

iconfinder-tick_green_1398912.png Rehabilitació energètica d’equipaments municipals

 • Rehabilitació de la piscina Millars

iconfinder-tick_green_1398912.png Mesures d'estalvi energètic al sector industrial, sector serveis i residencial

 • Monitorització de 20 comerços
 • Promoció d'auditories energètiques a les llars
 • Renovació de l'enllumentat i electrodomèstics
 • Subvencions a empreses per a l’estalvi energètic.


ENERGIES RENOVABLES

iconfinder-tick_green_1398912.png Implantació de més instal·lacions d’energies renovables als equipaments municipals

 • Instal•lació solar tèrmica a EB La Baldufa (2018)
 • Instal•lació aerotèrmia a Escola Ignasi Iglésias, Escola Abat Oliba i EB Edelweis

iconfinder-tick_green_1398912.png Foment de l’ús d’energies renovables al sector terciari i edificis residencials

 • Renovació de calderes i canvi de calefacció elèctrica a gas o bomba de calor
 • Instal•lacions fotovoltaiques a edificis residencials del municipi
 • Instal•lacions fotovoltaiques a grans edificis industrials i de serveis del municipi


POBRESA ENERGÈTICA

iconfinder-tick_green_1398912.png Assessorament per a la reducció del consum i la factura energètica a les llars

 • Atenció personalitzada a les persones en situació de vulnerabilitat a través de l’oficina d’eficiència energètica

iconfinder-tick_green_1398912.png Realització d’auditories energètiques a les llars

 • Programa de la DIBA “Passa l’energia”
 • Conveni de col•laboració amb el gremi d'instal•ladors d'energies renovables


PREVENCIÓ I REUTILITZACIÓ DE RESIDUS

iconfinder-tick_green_1398912.png Malbaratament alimentari

 • Aprofitament d’excedents als comerços
 • Projecte de reaprofitament als menjadors escolars

iconfinder-tick_green_1398912.png Prevenció dels plàstics i productes d’un sol ús

 • Projecte Re-utilitza
 • Bosses d’un sol ús “Cornellà compra a casa”
 • Bosses de roba al mercat de pagès
 • Distribució d’ampolles de vidre al personal municipal
 • Distribució de Boc&Roll i carmanyoles als centres educatius
 • Mercats d’intercanvi
 • Vaixella reutilitzable
 • Reutilització de llibres de text i de lectura
 • Compra verda municipal

iconfinder-tick_green_1398912.png Auto-reparació

 • Tallers de reparació a la Re-parada
 • Millor que nou als centres cívics


RECOLLIDA SELECTIVA

iconfinder-tick_green_1398912.png Marc normatiu que afavoreixi la prevenció de residus i la recollida selectiva

 • Pla de prevenció i gestió de residus

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la recollida de la matèria orgànica i disminució d’impropis

 • Repartiment de cubells i informació a nous habitatges
 • Repartiment de cubells a les dependències municipals
 • Recollida porta a porta als comerços
 • Autocompostatge i compostatge comunitari
 • Separació de residus a actes i festes municipals

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la recollida selectiva de les principals fonts inorgàniques

 • Recollida porta a porta comercial
 • Canvi en el sistema de recollida de residus als centres educatius
 • Separació de residus a actes i festes municipals

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de la recollida de les fraccions minoritàries

 • Canvi de les ubicacions de les deixalleries mòbils
 • Re-Parada com a punt de recollida de residus especials de proximitat
 • Projecte Oliclak a les escoles, la Re-Parada i al CC de Sant Ildefons
 • Apil•lo a les escoles
 • Recollida d’aparells elèctrics i electrònics
 • Recollida de RAAE a les botigues
 • Recollida de roba als contenidors


CONSUM D’AIGUA MUNICIPAL

iconfinder-tick_green_1398912.png Reducció del consum d’aigua municipal

 • Ampliació de la xarxa de reg telegestionat
 • Plantació d’espècies vegetals més adaptades al clima i amb menor requeriment hídric a la crta d’Esplugues
 • A l’hivern, reducció del reg al mínim

iconfinder-tick_green_1398912.png Increment de l’aprofitament d’aigua freàtica i de pluja

 • Reg dels horts de Can Mercader amb l’aigua de la mina.
 • Estudi aigua freàtica per al reg de zones verdes i neteja de carrers i places.
 • Millora del sistema de drenatge

iconfinder-tick_green_1398912.png SUDs al Parc de Rosa Sensat