L'Ajuntament de Cornellà estableix els nous pilars de la política local d'habitatge per adaptar-la a les noves necessitats socials

L'Ajuntament de Cornellà estableix els nous pilars de la política local d'habitatge per adaptar-la a les noves necessitats socials

L'objectiu és facilitar l'accés a l'habitatge a col•lectius de població amb pocs recursos i en situació de vulnerabilitat i generar un parc proper als 400 d'habitatges socials i assequibles

El nou Pla recull també programes de millora del parc residencial actual mitjançant actuacions de rehabilitació i mesures d'eficiència energètica

L'Ajuntament de Cornellà ha aprovat unes directrius per tal d'assentar la política local en matèria d'habitatge, amb l'objectiu de donar resposta a les necessitats residencials de la ciutadania sorgides arran de la crisi econòmica dels darrers anys i que han provocat un context marcat pels desnonaments, la manca de recursos per a polítiques sectorials d'habitatge i les limitacions de la ciutadania a l'accés a un habitatge digne per la precarietat laboral i l'escletxa social generada.

Amb aquest escenari, l'Ajuntament impulsarà l'habitatge social a partir tant del foment del lloguer assequible com d'habitatge protegit. Per fer-ho col•laborarà amb la resta d'administracions i més concretament amb el nou Operador Metropolità d'Habitatge Públic per poder crear un parc públic d'habitatge de lloguer a la ciutat, implantant nous programes de rehabilitació als barris i mantenint les polítiques de creació de sòl, facilitant la construcció d'habitatge amb diferents qualificacions i diferents règims de protecció.

El document aprovat contempla quatre grans eixos d'actuació:
- Accés i ús adequat dels habitatges assequibles i de lloguer
- Promoció i qualificació d'habitatges protegits
- Foment de la rehabilitació i millora del parc residencial
- Gestió del patrimoni de sòl urbanitzat

Habitatge social de lloguer
Respecte a l'habitatge social de lloguer es preveu destinar sòl a l'Operador Metropolità d'Habitatge Públic, que construirà i explotarà edificis destinats a habitatge assequible, aplicant un mateix model per a la selecció dels llogaters i la regulació de les seves relacions envers la propietat. Aglutinant, sota una mateixa estructura, la major part de les promocions que es volen destinar a habitatge assequible, sigui en règim de venda o lloguer. El nou document recull la promoció d'habitatge de lloguer a les noves àrees de transformació urbana, amb l'objectiu que tant l'administració com els promotors privats construeixin habitatges destinats a lloguer social, promovent mesures i incentius que ho facilitin.

Així mateix, es treballarà en la línia de promocions mixtes, de manera que la venda d'habitatge protegit i concertat aporti finançament a la construcció del dotacional o social de lloguer. L'objectiu de l'Ajuntament és poder arribar a comptar amb un parc de fins a 400 habitatges destinats a lloguer social.

A Cornellà, fa temps que s'està treballant en la generació d'un parc d'habitatges protegits i assequibles i també en la gestió de la borsa de lloguer mitjançant l'Oficina Local d'Habitatge. També es preveu que aquesta oficina pugui gestionar les futures Borses Joves, la Borsa de Lloguer Social, de subvenció municipal, la mediació en el mercat per a llogaters assignats per la mesa d'emergència social, intermediació hipotecària, així com la gestió de la borsa d'habitatges de l'Agència Catalana de l'Habitatge a la nostra ciutat.
Així mateix, es continuarà desenvolupant l'Ordenança Municipal sobre habitatges buits, que regula el sistema de sancions per a grans tenidors d'habitatges buits, perquè els destinin a lloguer social per a persones del municipi en situació de vulnerabilitat.

Promoció i qualificació d'habitatges protegits
És pretén utilitzar el Planejament vigent i el PAUM que distribueixen les reserves d'habitatge protegit, concertat i dotacional de manera homogènia en el territori, cercant especials àrees de reserva en els àmbits de creixement de la ciutat. L'objectiu municipal en aquest apartat serà redefinir els planejaments urbanístics actuals i futurs per tal de poder tenir una reserva de sòl destinat a habitatge amb diferents qualificacions i diferents règims de protecció.

Foment de la rehabilitació i millora del parc residencial
Un altre dels sectors d'especial incidència en aquest projecte serà el que fa referència a la rehabilitació i millora del parc residencial en àrees consolidades on l'única opció de millorar la qualitat de vida de la ciutadania passa per la rehabilitació dels edificis.

Es pretén fomentar la rehabilitació dels blocs dels anys 60-70, la rehabilitació del parc d'habitatges de lloguer, el manteniment dels programes destinats a millores en els blocs d'habitatges i actuacions municipals en matèria econòmica i fiscal. L'objectiu és desenvolupar programes d'ajuts a comunitats en base al tipus d'obra i les millores mediambientals i d'accessibilitat que generin o altres aspectes com el manteniment de programes específics per barris, amb la posada en marxa del Programa de Rehabilitació Integral, que abordarà en primera instància edificis del barri de Sant Ildefons. També s'impulsaran sistemes com la masoveria urbana, consistent en crear mecanismes per incorporar al mercat habitatges que actualment no reuneixen les condicions d'habitabilitat, i establir protocols de manera que el cost de rehabilitació s'integri en les deduccions a la renda o a l'ampliació dels terminis.

La gestió del Patrimoni de sòl urbanitzat
El document recull també la recerca de mecanismes de vendes diferides, compartides i gestionades que permetin la real construcció dels drets urbanístics assignats al tipus d'habitatge protegit, l'estudi de procediment per l'abaratiment del valor del sòl i l'impuls dels programes que permetin una reserva mínima d'habitatges destinades a rendes socials.

.

Cornellà de Llobregat, 17 d'abril de 2018
Ajuntament de Cornellà de Llobregat
Departament de Premsa i Comunicació
Tlf: 93.377.02.12 / Fax: 93.377.88.00