Perfil de contractant de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat

En acompliment del que estableix l'article 63 de la Llei 9/2017 de Contractes de Sector Públic i d’allò que disposa l’article 28.4 de l’esmentada llei, i amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a la informació relativa a la seva activitat contractual, s'exposa a continuació la documentació relativa a expedients de contractació de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat.

Edicte aprovació definitiva de la derogació del Plec de Clàusules Administratives Generals de Contractació

Acord de derogació dels plecs generals de contractació

Pla Anual de Contractació 2019


Consulta d'expedients de contractació

El Perfil de contractant és el mitjà de difusió de les licitacions dels procediments oberts, restringits i negociats amb publicitat; de les adjudicacions dels contractes amb procediment de licitació, i de les formalitzacions dels contractes d'obres adjudicats per una quantia igual o superior a 50.000 € i de la resta de contractes adjudicats per una quantia igual o superior a 18.000 €.

Es poden consultar tots els expedients de contractació fent clic a la finestra Formalització; dins de cada expedient, la Documentació està publicada al final de la pàgina.

 

 


Més dades sobre la contractació

Informació de contractes majors i menors formalitzats

Empreses concurrents

Proveïdors, adjudicataris i contractistes