Junta de portaveus

La Junta de portaveus és un òrgan col·legiat complementari de l’organització municipal, de caràcter deliberant i no resolutiu, integrat per l’alcalde i els portaveus, titulars o suplents, de cada un dels grups polítics municipals.


Composició

President Antonio Balmón Arévalo (alcalde)

Vocals

Emilia Briones Matamales (PSC)

Raquel Albiol Gilabert (ERC)

Claudio Carmona (Cornellà En Comú-Podem)

Manuel Casado Ruiz (PP)

Iván Cánovas Casanova (Vox)


Sessions

Les sessions ordinàries se celebren mensualment sis dies immediatament abans de la celebració del Ple municipal. Les sessions extraordinàries també seran sis dies abans del Ple municipal corresponent, sempre que per motius d’urgència així ho permeti.

 

Atribucions

  • Les previstes al paràgraf segon de l’article 79, al penúltim paràgraf de l'article 123 i a l'últim paràgraf de l’article 141 del Reglament Orgànic Municipal.
  • L’assessorament a l’alcalde o alcaldessa en qüestions relatives a la formació de l’ordre del dia de les sessions plenàries de caràcter ordinari i extraordinari i, respecte de les de caràcter urgent, quan les circumstàncies que provoquin la seva urgència així ho permetin, així com en les qüestions relatives al desenvolupament d’aquestes sessions.
  • El coneixement previ dels assumptes d’especial transcendència per a la Corporació.
  • L’estudi, informe o consulta dels assumptes que l’Alcalde o Alcaldessa decideixi sotmetre a la seva consideració.

 

Més informació

Podeu consultar més informació sobre la Junta de portaveus a la web de Govern Obert

A la web de Govern Obert també podeu consultar la declaració de béns i activitats dels regidors i regidores, règim de dedicació, retribucions i dietes, i règim de delegacions de competències de l'alcalde a l'equip de govern.