Calendari del Contribuent

Consulta els terminis de pagament i dates de domiciliació dels tributs periòdics (impostos i taxes) aprovats per l'Ajuntament de Cornellà.

Contribuent2021_ca.png

 

Nota: En aquest calendari s'indiquen dos conceptes de pagament: el primer marca els dies d'inici i finalització del termini de pagament dels tributs per a  les persones que no tenen domiciliats els rebuts. I en el segon concepte (domiciliacions) s'indica el dia i el mes en que serà cobrat cada un dels rebuts a través del compte bancari. Hi ha tributs que es cobren amb un càrrec únic, i altres en quatre o en sis fraccions.

 


Quins tributs són?

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (inclosos velomotors)
 • Impost de Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Béns Immobles - rústega
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa de guals i reserves de via pública
 • Taxa d'horts urbans
 • Taxa de tinença d'animals de companyia
 • Taxa d'aprofitament i serveis als mercats municipals
 • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats (quiosc, parades no sedentàries, etc.)
 • Taxa de conservació del cementiri municipal
 • Preu públic per la recollida residus comercials i/o industrials 

Pagament dels tributs  

  El pagament dels rebuts no domiciliats podrà efectuar-se a les entitats financeres col·laboradores, al caixer automàtic instal·lat als baixos de l’Ajuntament de Cornellà, i també per via telemàtica a través del següent enllaç:

  caixabank-logo.png

  Per poder realitzar el pagament cal disposar d’una carta de pagament. Aquest document s’enviarà per correu a cada contribuent com a “avís de pagament”. Si no rebeu l’avís, podeu demanar un duplicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana. Les persones físiques que disposin de certificat digital també podran obtenir el duplicat mitjançant la Carpeta Ciutadana

  Important: La no recepció de l’avís de pagament no eximeix el contribuent de l’obligació de pagar el tribut.


  Domicilia el teu rebut

  Per tal de facilitar el pagament dels impostos i preus públics municipals de caràcter periòdic, els contribuents que optin per la domiciliació bancària poden triar entre domiciliació en càrrec únic o en sis fraccions. 

  També està previst a l’Ordenança General de Gestió i Recaptació el termini especial de pagament, que consisteix en el pagament dels rebuts en sis quotes els mesos senars o dotze quotes de gener a desembre. Consulteu més informació a l'apartat de Tràmits.

  Per domiciliar el pagament, només cal demanar Cita Prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 377 02 12 o consultar l'apartat de Tràmits en línia de la Carpeta Ciutadana (cal disposar d'un certificat digital).


   

  Arxius Adjunts