Calendari del Contribuent

Consulteu els terminis de pagament i dates de domiciliació dels tributs periòdics (impostos i taxes) aprovats per l'Ajuntament de Cornellà.

contribuent-2024-web_ca.png

 

NOTA: En aquest calendari podeu observar que s'indiquen dos conceptes. En primer lloc, les dates en què comença i acaba el termini per pagar el tribut si el contribuent no té el rebut domiciliat. I a la línia inferior (domiciliacions), s'indica el dia i el mes en que serà cobrat cada un dels rebuts a través del compte bancari del contribuent, si és que té domiciliat el pagament. Hi ha tributs que es cobren amb un càrrec únic, i altres en quatre o en sis fraccions.

 


Quins tributs són?

 • Impost sobre vehicles de tracció mecànica (inclosos velomotors)
 • Impost de Béns Immobles (IBI)
 • Impost sobre Béns Immobles - rústega
 • Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE)
 • Taxa de guals i reserves de via pública
 • Taxa d'horts urbans
 • Taxa de tinença d'animals de companyia
 • Taxa d'aprofitament i serveis als mercats municipals
 • Taxa per l'ocupació de terrenys d'ús públic amb diverses activitats (quiosc, parades no sedentàries, etc.)
 • Taxa de conservació del cementiri municipal
 • Preu públic per la recollida residus comercials i/o industrials 

Pagament dels tributs  

  Si teniu els rebuts domiciliats, cada fracció es carregarà al vostre compte bancari en la data indicada al quadre superior. 

  Si no teniu els rebuts domiciliats, podeu pagar els rebuts en el termini establert a les entitats financeres col·laboradores, al caixer automàtic instal·lat als baixos de l’Ajuntament de Cornellà, i també els podeu pagar per via telemàtica a través del següent enllaç:

  Pagar per via telemàtica

   

  Per poder realitzar aquest pagament cal disposar d’una carta de pagament. Aquest document s’envia per correu postal a cada contribuent com a “avís de pagament”. Si no rebeu aquest avís a casa, podeu demanar-ne un duplicat a l’Oficina d’Atenció Ciutadana.

  Si disposeu de certificat digital, també podreu obtenir el duplicat mitjançant la web de Tràmits:

  Consulta del deute tributari (obtenció de documents de pagament)

   

  Aquí podeu consultar més detalls sobre el tràmit d'obtenció del duplicat. Qüestions importants a tenir en compte:

  • No haver rebut l'avís de pagament no eximeix el contribuent de l’obligació de pagar el tribut.
  • Només es pot obtenir el duplicat de rebuts NO domiciliats o bé de rebuts en fase executiva (que ja tenen el 5% de recàrrec) que encara no hagin estat enviats a l'organisme gestor que s'encarrega del seu cobrament (Diputació de Barcelona). No es poden obtenir duplicats de rebuts domiciliats, ni tampoc de rebuts en Termini Especial de Pagament (TEP), ni tampoc de rebuts en fase executiva que ja hagin estat enviats a l'organisme gestor.

   


  Domicilia el teu rebut

  Per tal de facilitar el pagament dels impostos i preus públics de caràcter periòdic establert per l'Ajuntament de Cornellà, els contribuents que optin per la domiciliació bancària poden triar entre domiciliació en càrrec únic o en sis fraccions. 

  També està previst a l’Ordenança General de Gestió i Recaptació el Termini Especial de Pagament (TEP). Consisteix en concertar el pagament dels rebuts en sis quotes els mesos senars, o dotze quotes de gener a desembre. Consulteu més informació a l'apartat de Tràmits.

  Per domiciliar el pagament, demaneu Cita Prèvia a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà. Per a més informació podeu trucar al telèfon 93 377 02 12 o consultar l'apartat de Tràmits en línia de la Carpeta Ciutadana (en aquest cas, cal disposar d'un certificat digital).


   

  Arxius Adjunts