Soc empresari/a o autònom/a

Oferim assessorament i serveis de prospecció, orientació i atenció a les empreses en relació a necessitats i demandes que tinguin a nivell de formació, selecció de recursos humans, personal en pràctiques, finançament, etc.

Si has decidit obrir un negoci, el primer que has de saber és que el tràmit és gratuït, i que necessitaràs presentar la següent documentació a l’Ajuntament (pots accedir al tràmit corresponent clicant a sobre de cadascun):

A la instància que presentis hauràs d'adjuntar també la següent documentació: fotocòpies del NIF del titular, de l’escriptura de constitució del negoci en cas que sigui una societat, dels poders de representació i del contracte de lloguer o de compra del local. Tota aquesta documentació haurà d’estar signada pel titular i pel tècnic responsable.

Tot plegat ho pots presentar presencialment al Registre General d’Entrada de l'Ajuntament de Cornellà, per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església 1, 08940 Cornellà de Llobregat), o telemàticament, a través d’aquest link: https://seuelectronica.cornella.cat

Si vols fer obres al teu negoci, aquestes poden ser de dos tipus: obres menors o obres majors.

En el cas de tractar-se d’obres menors, sense efectes sobre les persones o sobre el medi ambient, el procés és el següent: cal informar a l’Ajuntament de la intenció d’iniciar aquestes reformes. Si el Consistori dóna el vist-i-plau o no es pronuncia transcorregut un mes, les obres poden començar.

La documentació, les taxes i les instàncies que s’han de presentar, les trobaràs en aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26004

Si les obres que faràs en el teu negoci són obres majors i tenen efectes sobre les persones o sobre el medi ambient, hauràs de demanar un estudi tècnic sobre aquest impacte a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26003. L’autorització d’aquest informe et permetrà iniciar el desenvolupament de les reformes del teu establiment.

Tota aquesta documentació la pots lliurar presencialment en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Cornellà, o per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat), o telemàticament, mitjançant instància una genèrica (requereix tenir certificat digital).

 

Si vols posar taules i cadires a l’espai públic i ets titular d’un bar o restaurant, has de complimentar una sol·licitud i presentar-la a l’Ajuntament, juntament amb la següent documentació: fotocòpia del DNI del titular de l’establiment o del representant legal, així com l’especificació de l’emplaçament de la terrassa, amb un mapa i el número i tipus de taules i cadires. També cal adjuntar un plànol d’escala 1/500 delimitant la zona ocupada, liquidar la Taxa per l’Ocupació de Terrenys d’Ús Públic amb Diverses Activitats i la còpia de la pòlissa de responsabilitat civil d’un import mínim de 300.000€, que inclogui l’ocupació de la terrassa.

Pots descarregar-te la sol·licitud i comprovar la taxa pública a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26012

Tota aquesta informació la pots lliurar presencialment en el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament de Cornellà, o per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat) o telemàticament mitjançant una instància genèrica (requereix tenir certificat digital).

Si tens un bar o restaurant i ja disposes del permís d’ocupació de la via pública per posar taules i cadires a la teva terrassa, potser ara vols garantir la comoditat dels teus clients amb un tendal, marquesina o estufa. Per poder instal·lar aquests elements, ho has de sol·licitar també a l’Ajuntament.

Has d’emplenar una instància, a més de presentar la següent documentació: fotocòpia del DNI del titular, còpia de l'assegurança de responsabilitat civil, memòria descriptiva de l'objecte –pots adjuntar fotografies, certificat de l'instal·lador o subministrador, si calgués fer obres per a la instal·lació també hauries de presentar un certificat tècnic d’autorització, un plànol d'emplaçament, i l’autoliquidació de la taxa.

Pots trobar més informació o descarregar-te la sol·licitud a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26013

Per demanar un gual s’ha de ser propietari/a o llogater/a d’un local o nau industrial que compleixi les característiques que recullen l’ordenança i presentar instància genèrica a l’Ajuntament amb la documentació requerida.

Trobaràs tots els detalls en el següent enllaç: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=08034

Les zones de càrrega i descàrrega s’atorguen a zones comercials i no de forma individual a cadascun dels comerços. Per tant, la petició d’una zona de càrrega i descàrrega s’ha de fer de forma conjunta entre diferents comerços d’una mateixa zona.

Per més informació, consulta tots els detalls al següent link: https://tramits.cornella.cat/Cataleg.aspx?codigrup=08#list

Si has decidit traspassar el teu negoci, tant tu com el nou propietari ho heu de comunicar a l’Ajuntament, i per fer-ho només s’ha de presentar tota la documentació al mateix Ajuntament.

La instància a complimentar i tota la informació relacionada amb aquest procés la trobaràs ampliada en aquesta pàgina: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26001

Si has decidit tancar i vols comunicar el cessament de la teva activitat, hauràs de presentar una instància i adjuntar-la amb la següent documentació: fotocòpies del DNI del titular i del CIF de l’empresa, i fer constar la causa de la baixa a l’hora de complimentar el formulari. Si el negoci ha canviat de representant des de la presentació de l’expedient de sol·licitud de l’activitat, també caldrà presentar una fotocòpia del seu DNI i de l’escriptura de poder.

Tot plegat ho podràs lliurar presencialment al Registre General d’Entrada de l'Ajuntament de Cornellà, o per correu ordinari (a l’adreça Plaça de l’Església, 1 - 08940 Cornellà de Llobregat), o telemàticament a través d’aquest link: https://seuelectronica.cornella.cat

Si tens un lloc de venda atorgat en qualsevol dels quatre mercats ambulants de la ciutat (dimarts, a l’exterior del mercat municipal Centre; dijous, a l’exterior dels mercats municipals Sant Ildefons i Gavarra; i dissabte, el mercat del col·leccionista a l’exterior del mercat municipal Sant Ildefons) i vols canviar la titularitat d’aquest emplaçament, has de saber que això només serà possible en casos de jubilació, incapacitat permanent, cessió a un familiar de fins a segon grau per consanguinitat o afinitat, o per la mort del titular de la ubicació.

Si el teu cas forma part d’aquestes situacions, hauràs de complimentar una instància i adjuntar-la amb la documentació que acrediti els supòsits de la cessió. Tots els detalls de la informació que s’ha de presentar a l’Ajuntament per a fer el canvi del titular de la plaça en el mercat ambulant la trobaràs ampliada en aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=23001

Si tens atorgada una parada en qualsevol dels quatre mercats ambulants de Cornellà (dimarts, a l’exterior del mercat municipal Centre; dijous, a l’exterior dels mercats municipals Sant Ildefons i Gavarra; i dissabte, el mercat del col·leccionista a l’exterior del mercat municipal Sant Ildefons) i la vols donar de baixa, hauràs de fer constar la causa del tancament del teu punt de venda ambulant a l’Ajuntament a través d’una instància. Aquesta haurà d’anar acompanyada de la fotocòpia del DNI del titular i del CIF de l’empresa.

Podràs descarregar-te aquesta instància a través d’aquest link: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=23002

Per obrir un habitatge d’ús turístic, el primer que has de fer és comprovar la compatibilitat urbanística d’aquesta activitat al Departament d’Acció Territorial de la Generalitat de Catalunya. Un cop rebuda aquesta autorització, cal complimentar uns formularis i lliurar-los a l’Ajuntament.

Tota la tramitació tindrà un procés de tres mesos. En aquest link trobaràs més informació sobre aquest procés, així com les taxes municipals que cal abonar: https://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=26018

Sí, disposa d'una Borsa de Treball pròpia. Es tracta d’un servei de selecció de personal per a empreses, que preselecciona persones que estan a l’atur segons el perfil professional desitjat per cobrir una oferta de treball amb la major confidencialitat.

Des del següent enllaç pots consultar la Borsa de Treball de l'Ajuntament de Cornellà, actualitzada contínuament. Cal estar registrat per accedir-hi, consulta'ns si necessites més informació.

Borsa de Treball - ofertes

 

Trobaràs més informació al Departament de Polítiques d'Ocupació, a través del telèfon 93 474 99 33 o a través dels correus jmata@aj-cornella.cat o ocupacio@aj-cornella.cat

L’Ajuntament impulsa el projecte Ocupa’m 6+6 que garanteix el pagament del salari de la persona o de les persones contractades durant els primers sis mesos de contractació, amb el compromís de l’empresa que el mantingui contractat o contractatda, com a mínim durant sis mesos més. Es requereix que siguin persones de Cornellà que estiguin a l'atur. Se subvenciona el salari brut, incloent pagues extraordinàries i les quotes corresponents a la Seguretat Social que siguin a càrrec de l’empresa.

Per accedir a la subvenció, s’ha de presentar una instància a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Cornellà. Es pot demanar més informació sobre aquests ajuts a l’Agent d’Ocupació Local i Desenvolupament (AODL), al telèfon 93 474 33 99 - extensió 1001.