Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

A l’inici del mandat de l'actual Corporació, l'Alcaldia, d'acord amb les seves atribucions, proposa al Ple les següents Comissions Informatives de caràcter permanent en funció del seu àmbit d’actuació als sectors determinats de l’activitat municipal:

Comissió Informativa de Presidència, Economia i Interior

Aborda les matèries relacionades amb les àrees de Presidència i Seguretat, Economia i Hisenda, Recursos Humans i Jurídics i Comunicació i Participació.

Comissió Informativa de Territori, Medi Ambient i Espai Públic

Aborda les matèries relacionades amb les àrees de Política Territorial i Habitatge, Foment de Serveis de Proximitat, Espai Públic i Polítiques Mediambientals i Comunitàries.

Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries

Aborda les matèries relacionades amb les àrees de Polítiques Socials, Igualtat i Salut, Cultura i Ciutat de la Lectura, Esports, Educació i Acció Ciutadana i Polítiques de Família i Progrés Moral.

Les comissions informatives están integrades pels membres següents:

PRESIDENT: L'Alcalde o Regidor/a en qui delegui.

VOCALS: 1 representant del Grup Municipal del Partit dels Socialistes de Catalunya-Candidatura de Progrés (PSC-CP)/ 1 representant del Grup Municipal Esquerra Repúblicana de Catalunya-EUiA-Acord Municipal (ERC-EUiA-AM)/ 1 representant del Grup Municipal Cornellà en Comú Podem-Confluència (CECP-C)/1 representant del Grup Municipal Partido Popular-Partit Popular (PP)/ 1 representant del Grup Municipal VOX (VOX).

 


Sessions

Les sessions ordinàries se celebren mensualment, en la data i lloc que el corresponent President/a designi.

Es pot consultar per a més informació a la web de Govern Obert i l’article 147 i següents del ROM.

 

Més informació

A la web de Govern Obert també podeu consultar la declaració de béns i activitats dels regidors i regidores, règim de dedicació, retribucions i dietes, i règim de delegacions de competències de l'alcalde a l'equip de govern.