Comissions informatives

Les Comissions Informatives són òrgans col·legiats necessaris de l’organització municipal, integrats exclusivament per membres de la Corporació, que tenen caràcter deliberant i no resolutiu.

A l’inici del mandat de l'actual Corporació, l'Alcaldia, d'acord amb les seves atribucions, proposa al Ple les següents Comissions Informatives de caràcter permanent en funció del seu àmbit d’actuació als sectors determinats de l’activitat municipal:

 

Comissió Informativa de Presidència i Economia

Aborda les matèries relacionades amb les àrees de Presidència, Economia i Administració. La seva composició és:

 

President – Delegat:

Sergio Fernández Mesa (PSC)

Vocals:

Emilia Briones Matamales (PSC)

Maria Teresa Vidal Llargués (ERC)

Daniel Martínez Rodríguez (C’s)

Maria Carmen López Álvarez (Podemos)

Sergio Gómez Márquez (En Comú-Movem Cornellà)

Elisabeth García Petit (regidora no adscrita)

Secretari/a

Secretària General o funcionari/a en qui delegui

 

Comissió Informativa de Territori i Medi Ambient

Aborda les matèries relacionades amb les àrees de Política Territorial, Espai Públic i Polítiques Mediambientals. La seva composició és:

 

President – Delegat:

Antonio Martínez Flor (PSC)

Vocals:

Ot Garcia Ruiz (PSC)

Raquel Albiol Gilabert (ERC)

Ismael Ciurana Sánchez (C’s)

Maria Carmen López Álvarez (Podemos)

Claudio Carmona Vargas (En Comú-Movem Cornellà)

Elisabeth García Petit (regidora no adscrita)

Secretari/a

Secretària General o funcionari/a en qui delegui

 

Comissió Informativa de Polítiques Socials i Comunitàries

Aborda les matèries relacionades amb les àrees d’Igualtat i Educació, Polítiques Comunitàries, Cultura i Comunicació, Polítiques Socials i Joventut i Acció Ciutadana. La seva composició és:

 

Presidenta – Delegada:

Joana Piñero Romera (PSC)

Vocals:

Ot Garcia Ruiz (PSC)

Estrella Corominas Molleja (ERC)

Ismael Ciurana Sánchez (C’s)

Maria Carmen López Álvarez (Podemos)

Sergio Gómez Márquez (En Comú-Movem Cornellà)

Elisabeth García Petit (regidora no adscrita)

Secretari/a

Secretària General o funcionari/a en qui delegui

 


Sessions

Les sessions ordinàries se celebren mensualment, en la data i lloc que el corresponent President/a designi.

Es pot consultar per a més informació a la web de Govern Obert i l’article 147 i següents del ROM.

 

Més informació

A la web de Govern Obert també podeu consultar la declaració de béns i activitats dels regidors i regidores, règim de dedicació, retribucions i dietes, i règim de delegacions de competències de l'alcalde a l'equip de govern.