Cornellà promou un nou pacte de ciutat amb l’impuls de l’agenda social i urbana per enfortir la comunitat i fer front als reptes de futur

  • Prop de 40 agents socials i partits polítics de la ciutat se sumen a l’Agenda Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO), amb més d’un centenar de mesures de caràcter transversal i sectorial per definir un projecte de creixement integral de la ciutat i els seus habitants
  • El Govern municipal referma amb aquest nou projecte la seva voluntat de treballar des del consens i la corresponsabilitat per fer front als reptes urbans i socials del present i del futur

 

Dijous, 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament i prop una quarentena d’agents socials, del món educatiu, empresarial, sindical i partits polítics de la ciutat van signar un nou pacte de ciutat per als propers anys: l’Agenda Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO). Un nou full de ruta que engloba els principals eixos de desenvolupament de la ciutat per als propers deu anys amb la finalitat de treballar per aconseguir una ciutat cohesionada, viva, sostenible, igualitària i integradora on ningú no quedi enrere.

L’ASUECO parteix de la base i l’experiència dels anteriors Acords Socials (2009-2011/2012-2016 i 2016-2020), basats en el consens i el compromís d’agents socials, ciutadania i govern municipal, els quals han permès el progrés de la ciutat, i que ara s’amplia i reformula per atendre les noves necessitats sorgides per la crisi pandèmica de la COVID-19, i per donar impuls a nous projectes que permetin avançar cap a un nou horitzó cada cop més sostenible, humà i igualitari.

El document marc de l’ASUECO aglutina mesures de caràcter transversal i sectorial amb una vocació integral, pensades per enfortir la comunitat amb les majors garanties possibles, i reduir l’impacte d’aquesta crisi sobre la vida social i sobre el futur econòmic de Cornellà.

L’ASUECO comptarà amb un plenari constituït per representants de cadascuna de les entitats, organitzacions i agents socials signants de l’Acord Social 2016-2020, a més de representants de les associacions de veïns i veïnes, de les associacions de mares i pares, del Consell Escolar i del Consell de Ciutat. En total prop de 40 agents implicats del món educatiu, social, empresarial i sindical, el paper dels quals serà treballar des de la corresponsabilitat en l’impuls de projectes, així com vetllar pel desenvolupament i seguiment de les mesures contemplades en el document marc. En paral•lel, es crearà una comissió permanent i consells sectorials de treball.

 

Sota aquests criteris i realitats, el document marc recull 8 eixos estratègics fonamentals, que inclouen un total de 125 mesures:

1. Pobresa, que contempla una dotzena de mesures
2. Salut, benestar social i solitud, amb 18 línies de desenvolupament
3. Educació, amb 18 mesures
4. Igualtat de gènere, amb 15 línies de desenvolupament
5. Activitat Econòmica, amb 19 mesures
6. Ciutat inclusiva i segura, amb 22 propostes de millora
7. Cornellà Natura, amb 15 projectes
8. Habitatge, amb 6 línies d’actuació.

Pobresa, atendre les necessitats per no deixar a ningú enrere
Aquesta línia estratègica està fonamentada en el principi d’equitat i salvaguarda de les famílies de Cornellà, principalment les més vulnerables. Entre les mesures contemplades destaquen el reforç de l’atenció dels Serveis Socials municipals a les famílies amb infants en situació de pobresa, promoure un sistema estable d’ajuts, garantir els subministraments bàsics, assegurar l’alimentació a persones vulnerables o atendre les necessitats residencials de persones que perden la seva llar, entre d’altres.

Salut, benestar social i solitud
L’escletxa social que genera la pobresa és un element que marca les línies vermelles que no es poden superar. Treballar des de la intervenció social de forma transversal per avançar cap a una atenció més holística i integral de la persona, amb el reforç de serveis i promoció d’hàbits saludables, així com treballar en projectes intergeneracionals, fomentar l’autonomia personal o reduir la bretxa digital, són algunes de les línies d’actuació definides en aquest apartat.

Garantir una educació igualitària
Aquest eix formula 19 línies que van des de garantir els serveis educatius en totes les franges d’edat, fins a promoure l’aprenentatge i la coeducació en tots els nivells educatius, apostar per la innovació des del Citilab, preservar les escoles de segona oportunitat o potenciar l’educació emocional, entre d’altres.

Igualtat de gènere
Aquest eix de desenvolupament abasta mesures que impliquen els diferents col•lectius i grups socials per generar complicitat i eines que promoguin una igualtat real i lluitin contra la violència masclista. Per això, contempla propostes per erradicar les estructures culturals sexistes, fomentar la creació de mecanismes de participació activa de dones en tots els àmbits socials, o desenvolupar un Pla Local per a la Diversitat Sexual i de Gènere, entre els més significatius.

Activitat econòmica
En aquest àmbit l’ASUECO treballarà, entre d’altres, en aspectes com l’impuls de l’economia circular i reconèixer l’economia col•laborativa en el sistema econòmic actual, atraure talent i facilitar un entorn per donar suport a autònoms i microempreses, impulsar projectes de lluita contra l’atur i plans d’ocupació per a col•lectius en risc d’exclusió social, fomentar la ciutat com a eix estratègic de desenvolupament econòmic per la seva ubicació i xarxa de comunicacions, o ajudar a les empreses del municipi a la transformació digital i l’adaptació al teletreball, entre d’altres.

Ciutat inclusiva i segura
Garantir la igualtat i l’accés de tots els col•lectius als serveis municipals amb polítiques de suport a famílies en risc d’exclusió social o fomentar i col•laborar en la generació de programes de millora de l’ocupació dels joves o persones de més de 50 anys, potenciar l’accés a l’educació a persones amb diversitat funcional, són també línies prioritàries per treballar per una ciutat més habitable, segura, cívica i resilient.

Cornellà Natura
Aquest projecte que ha permès la transformació de la ciutat per fer-la més verda i amable, continuarà sent una de les línies de creixement futur. En aquest apartat es preveu treballar en la reducció de la precarietat energètica, fomentar les energies renovables, promoure la sostenibilitat, millorar la qualitat de l’aire, reduir la contaminació acústica o desenvolupar la infraestructura verda en l’ordenació del territori, entre d’altres.

Habitatge
Un altre dels eixos fonamentals de l’ASUECO serà treballar per millorar els problemes d’habitatge a la ciutat. Per això, es volen establir fórmules que permetin crear una oferta d’habitatge públic de lloguer accessible, fomentar la rehabilitació d’habitatges per fer-los més accessibles, reconvertir en habitatges locals buits, o col•laborar amb altres administracions en la promoció d’habitatges de lloguer social.

 

Cornellà de Llobregat, 1 de març de 2021