L’Ajuntament de Cornellà aprova el Pla de Sensibilització per la Solidaritat i la Cooperació de Cornellà

Arreu del país, en els darrers anys, i especialment des de l’inici d’aquest segle XXI, en el sector de les ONG’s, de les entitats de cooperació i solidaritat, dels moviments socials i de les administracions locals ha anat en augment la preocupació per la sensibilització de la ciutadania sobre les qüestions que afecten la cooperació al desenvolupament i als valors de la solidaritat, la pau i els drets humans.

Ja fa força anys que es plantegen en moltes poblacions diferents accions de sensibilització com una eina cabdal d’informació, comunicació i promoció de la tasca que entitats i municipis desenvolupen i òbviament, Cornellà de Llobregat no és cap excepció.

Una feina de fons

Cornellà de Llobregat sempre ha fet una aposta per la solidaritat, creient aquesta com una eina de transformació positiva per a les societats del Nord i del Sud. Des del Departament de Solidaritat de l’Ajuntament de Cornellà és treballa en dos àmbits: la sensibilització ciutadana i la cooperació internacional directa.

L’any 1997 es crea la Regidoria de Cooperació Internacional i el Departament de Solidaritat i Cooperació Internacional de l’Ajuntament de Cornellà. I poc després, l’any 1998,  i davant la importància creixent dels municipis i les administracions locals en la seva contribució econòmica, material i humana al desenvolupament de països del tercer món, l’Ajuntament considera adient la creació d’un canal de participació de les persones i entitats de la ciutat, el Consell Municipal de Cooperació i Solidaritat Internacional, de caràcter consultiu, que enriquirà l'activitat municipal en la mesura en què l'Ajuntament accedirà a una via de diàleg permanent.

Motius de la sensibilització

En l’àmbit de la sensibilització, l’Ajuntament de Cornellà s’ha plantejat fer de Cornellà una ciutat compromesa en la cooperació i constructora de la pau. Els motius d’aquest interès per sensibilitzar al màxim de la ciutadania o alguns sectors específics de la població (com la infància o els joves) són múltiples però entre ells destaquen alguns aspectes com:

- La necessitat de comptar amb el recolzament de l’opinió pública per a les campanyes que reclamen més ajuda al desenvolupament, tant a nivell general, com a un nivell més concret i local.

 - La necessitat de plantejar accions més polítiques i mobilitzacions ciutadanes per atacar les causes de les desigualtats que es veuen com a estructurals.

- El convenciment que cal canviar les relacions Nord/Sud, la qual cosa requereix canviar moltes maneres d’actuar al Nord.

- El convenciment que cal avançar cap a un canvi en els nostres models de desenvolupament.

- I per últim, la constatació que els projectes no ho són tot i no generen canvis per si sols.


La sensibilització és: l’eina clau que pot ajudar a comprendre l’origen dels problemes i de les desigualtats a partir d’una informació ben elaborada i objectiva que aporti elements de reflexió; l’eina clau que pot promoure els valors de justícia, igualtat, drets humans o pau; l’eina clau que pot generar un compromís actiu i pràctiques solidàries fonamentades i raonades i l’eina clau que pot fomentar una ciutadania implicada amb aquests valors universals.

Un fruit del consens

Per tot això, l’elaboració del Pla de Sensibilització  responia a la necessitat de disposar d’un document que definís la política de sensibilització sobre solidaritat i cooperació al desenvolupament de l’Ajuntament i el procediment de portar-la a terme.

Llavors s’inicia un ampli pla de treball per elaborar un Pla de Sensibilització per la Solidaritat i la Cooperació de Cornellà, que es durà a terme entre els mesos d’abril i desembre de 2010.

El resultat ha estat un document nascut del desenvolupament del treball conjunt de l’Ajuntament de Cornellà amb totes les entitats implicades en l’àmbit de la Solidaritat per la Cooperació a Cornellà, del Consell Municipal de Cooperació Internacional, d’altres organitzacions de la ciutat, de persones provinents d’altres àmbits (l’educació, l’esport, la cultura, l’acció social) i de les persones que a nivell individual s’impliquen d’una forma voluntària.