La carretera d'Esplugues, gran corredor verd

El 2009 es continuaran desenvolupant actuacions urbanístiques que tenen a veure amb la remodelació dels nostres carrers i espais urbans. Prevaldrà l'ampliació de voreres, la regulació de l'aparcament i la creació d'espais verds en els nostres carrers, donant cabuda també a les demandes ciutadanes.

Així mateix, s'actuarà sobre eixos que milloraran la connectivitat entre barris i també es destinaran recursos a projectes de remodelació d'eixos viaris.

Una de les accions més significatives que s'inicien el 2009 és la potenciació de la carretera d'Esplugues com a  corredor verd. Es plantaran arbres, gespa i es millorarà el carril bici i la zona per als vianants.

Un altra actuació important serà la creació d'una escala sobre el talús existent en l'accés a la zona del Parc de Can Mercader des de Lindavista, per a crear una connexió més directa entre barris. També es farà la 3ª fase de remodelació de la carretera de l'Hospitalet i una nova zona pública a l'entorn del Casal d'Avis d'Almeda, entre d'altres.

Un espai més humà

Al corredor verd de la carretera d'Esplugues l'actuació comprèn el reforç de la vegetació arbòria existent, l'eliminació de les espècies en mal estat o malaltes i la introducció de parterres verds amb la plantació d'espècies autòctones. El tractament verd de l'espai el farà més amable, apropant l'escala del viari existent a la humana. Per tal d'aconseguir aquest objectiu, les tasques proposades són:

• Construir una franja verda a base de parterres de gespitoses que actuarà com a separador entre la circulació peatonal i la de bicicletes.
• Canviar els arbres de la franja intermèdia, de til·lers a l'espècie tipuana.
• Potenciar la presència del carril bici existent, amb la substitució de l'actual paviment per un paviment continu asfàltic colorejat.
• Nova instal·lació de reg.
• Substitució de mobiliari urbà.