El Consell de Ciutat promou la implicació ciutadana en els projectes municipals

El Consell de Ciutat reuneix representants de l'Ajuntament, d'entitats i agents socials significatius de la ciutat, i de la pròpia ciutadania, escollits arran d'un procés obert a qui vulgués formar-ne part. El seu objectiu és ser un instrument que doni resposta als reptes presents i futurs, tenint en compte les diferents sensibilitats que conviuen a la ciutat i sota el compromís de la coresponsabilitat.

És, així, l'òrgan màxim de participació ciutadana, que recull l'esperit de la resta de consells sectorials que faciliten el diàleg amb l'Ajuntament, i té atribucions d'informació, estudi, debat i assessorament sobre l'acció municipal. Es reunirà de manera ordinària cada sis mesos. Altres funcions que li poden ser encomandades són:

  • Emetre informes quan li sigui sol·licitat per l’Alcalde o Alcaldessa.
  • Impulsar iniciatives per prendre consideració relacionades amb les disposicions municipals i els reglaments de caràcter general.
  • Assessorar a l’Ajuntament en la definició de les grans línies de l’activitat i la gestió municipal, amb l’objectiu de generar consens ciutadà sobre aquests assumptes.
  • Conèixer i debatre els pressupostos municipals, així com els resultats dels indicadors econòmics de la gestió municipal.
  • Conèixer i debatre els grans projectes municipals, així com tot allò que afecti al planejament urbanístic de la ciutat.
  • Impulsar propostes d’actuacions per al desenvolupament equilibrat i sostenible, la cohesió social i la millora de la qualitat de vida de la ciutadania.

Més informació a la web municipal