La població de Cornellà va descendir un 1% en 2012

Segons les dades estadístiques del padró de Cornellà, durant 2012 el nombre d'habitants de la ciutat és de 87.860, gairebé un 1% menys que l'any anterior, trencant amb la tendència d'estabilitat observada des de 2008. Aquesta disminució es deu fonamentalment al descens de la població estrangera respecte a l'any 2011, baixant un 6,3% (tendència que es produeix per segon any consecutiu), mentre que la població autòctona augmenta un 0,4%. Per edats, el 25,5% de la població té entre 30 i 44 anys, el 25% entre 45 i 64; un 14% està entre els 16 i els 29 anys, un 15,5% és menor de 16 anys i un 20% tenen més de 65 anys.