Aprovat inicialment el Pla d’Actuació Urbanística Municipal

El mes de juliol es va aprovar inicialment al ple municipal la modificació del Pla General Metropolità (PGM) en diversos àmbits de Cornellà, i el Programa d’Actuació Urbanística Municipal (PAUM) que hi anirà lligat. Són dos instruments que serveixen per organitzar el territori de la ciutat i determinar els seus usos: equipaments, habitatges, zones verdes, activitat econòmica… No són canvis puntuals, sinó que es tracta d’una proposta àmplia i detallada de les principals zones que poden ser objecte de captar noves inversions i desenvolupar actuacions de creixement en els propers anys a la ciutat.

L’objectiu del Consistori se centra a mantenir el model de ciutat cohesionada i l’important xarxa de serveis públics locals creats en els darrers anys. Per a fer-ho el PAUM defineix actuacions que permetin impulsar el creixement futur, des d’una gestió urbanística àgil i capaç de captar operadors que generin activitat econòmica i, també, aconseguir sòls públics destinats a serveis públics per a la ciutadania.

Tres grans eixos de transformació

Tenint en compte les actuacions desenvolupades a la ciutat en els darrers anys, les necessitats que es poden generar, i els nuclis urbans a millorar, aquests dos documents organitzen les propostes d’ordenació i estableixen la programació de les actuacions en base a tres eixos de transformació:

  • Eix urbà estació – avinguda Alps
  • Eix avinguda Baix Llobregat – avinguda Maresme
  • Eix centre històric

Obert el procés informatiu

Actualment, el Pla d’Actuació Urbanística es troba en fase d’informació pública. Per aquest motiu, i donada la seva complexitat, s’ha establert un calendari per fer sessions informatives a totes les associacions de veïns durant els mesos d’octubre i novembre. Tècnics municipals explicaran els principals eixos de desenvolupament d’aquest nou plantejament urbanístic i escoltaran els suggeriments o dubtes que generin els diferents projectes. 

Més informació: pàgines 6 i 7 del Cornellà Informa