Cornellà millora la qualitat de l’aire amb la reducció d’un 26% de les emissions de CO2 al municipi

Departament de Medi Ambient

Reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle a la població un 20% abans de l'any 2020, és un dels compromisos contemplats al Pla d'Acció d'Energia Sostenible (PAES) de Cornellà, realitzat amb la col•laboració de la Diputació de Barcelona. Segons les dades que es desprenen de l'informe de seguiment del PAES realitzat aquest any, Cornellà ha assolit els objectius en la meitat de temps previst, ja que s'han reduït un 26% les emissions de CO2 l'any 2012 respecte al 2005. Cornellà està per sobre de la mitjana dels municipis de la província de Barcelona amb més de 50.000 habitants, la majoria dels quals han aconseguit reduir un 23% el diòxid de carboni.

L'emissió de gasos contaminants s'ha reduït força en tots el àmbits, però on s'ha notat més ha estat al sector terciari (serveis), seguits per l'àmbit domèstic i el transport urbà. Aquesta ràpida reducció de les emissions ha estat possible, en gran part, gràcies a la realització progressiva de les mesures previstes en el Pla d'acció d'energia sostenible, en especial, les que tenen a veure amb la millora de l'eficiència energètica a les llars. Més del 40% de les emissions de CO2 de Cornellà, té el seu origen en el consum d'energia elèctrica. Reduir el consum elèctric als habitatges de la ciutat resulta determinant per millorar el balanç ambiental del municipi i la seva aportació a la mitigació del canvi climàtic.

Estalvi i eficiència energètica

El pla d'acció té programades més de 40 intervencions i estratègies de mitigació i adaptació al canvi climàtic, 37 d'elles ja estan en curs i 6 ja s'han completat. L'Ajuntament de Cornellà ha apostat fort per les energies renovables, fet que ha repercutit positivament en l'estalvi energètic i les produccions de CO2. Tot i que ha augmentat el nombre d'equipaments i infraestructures en els darrers anys, les emissions han disminuït un 11%, especialment per les millores tecnològiques aplicades a l'enllumenat públic i la introducció d'energia solar tèrmica als edificis públics. Les àrees d'intervenció afecten tant als edificis municipals, residencials, com al sector serveis, per exemple amb la renovació de calderes de gas o la instal•lació de calderes de biomassa. També, es preveu reemplaçar la flota municipal per vehicles elèctrics, el canvi de les lluminàries de l'enllumenat públic per tecnologia LED, la gestió més eficaç dels residus o la prevenció i correcció de situacions de vulnerabilitat energètica, entre d'altres.

 

Pla d'Acció per a l'energia sostenible