Signat un nou Acord Social 2016-2020: per una ciutat inclusiva i igualitària

Cornellà ha signat aquest dilluns 26 de setembre la renovació de l'Acord Social per als pròxims quatre anys, amb el propòsit d'aconseguir una ciutat inclusiva i igualitària. Prop de 40 entitats de la ciutat, empreses i associacions comercials i empresarials, sindicats i partits polítics s'han sumat a la signatura del compromís proposat per l'Ajuntament de Cornellà per treballar de forma conjunta i a través del consens contra la crisi econòmica.

El principal motor de l'Acord Social 2016-2020 és lluitar contra l'escletxa social i les desigualtats generades per la crisi. És a dir, hi ha indicis de recuperació de l'economia, però no es perceben efectes positius en el dia a dia de les persones. És més, en el context d'augment de la desigualtat i de desprotecció d'alguns drets generat durant els pitjors anys de la crisi, es fa més necessari que mai garantir que les oportunitats de treure partit de la recuperació siguin les mateixes per a tothom. I el context de desigualtat fa més evidents altres discriminacions històriques, com l'escletxa salarial entre gèneres o les dificultats específiques de les famílies monoparentals. D'aquí el lema, "Per una ciutat inclusiva i igualitària".

Cal destacar la proposta d'estudiar durant l'actual mandat municipal d'un Salari Mínim Local, com ja es va avançar el passat mes de maig, que estaria fixat en 1.071,40 euros mensuals bruts, recollint una proposta de diversos alcaldes de la comarca del Baix Llobregat. Després de garantir-lo als treballadors municipals i les seves empreses, es plantejaria requerir-lo a aquelles que optin a concursos públics.

Dins també de les propostes vinculades a la formació i inserció, tant com la creació d'ocupació de qualitat, se subratlla la necessitat d'estudiar fórmules que fomentin la igualtat real de gènere, contractar i formar dones que hagin patit maltractaments i facilitar la conciliació familiar i laboral, com és el cas de les famílies monoparentals. Així mateix, es mantindrà l'aposta pels plans d'ocupació locals que s'han desenvolupat en els darrers anys.

L'elaboració d'un Pla Estratègic que identifiqui les necessitats de futur del comerç local tradicional s'ha recollit de manera destacada a l'Acord signat, al costat d'altres mesures d'aquest sentit com la creació d'un fons adreçat a emprenedors que permeti reactivar l'activitat econòmica en locals buits de la ciutat i mesures de suport a l'economia social.

I més enllà, les accions en polítiques inclusives i d'integració abasten també la lluita contra els desnonaments i avançar en la mobilització del mercat d'habitatge que ja han comportat mesures com les sancions a grans tenidors de pisos buits, que no els destinin a habitatge social.

En definitiva, el gruix de les més de 90 mesures se centra en l'àmbit laboral i formatiu, cal destacar l'aposta per l'Aula Oberta i l'Escola de Segona Oportunitat, per enfortir lligams entre els estudis de secundària i el món laboral. També s'apunta a establir un conveni amb l'Observatori de l'Homofòbia per impulsar campanyes de sensibilització, i posar en marxa el projecte Cornellà Creació Joves com a espai educatiu en el foment de l'emprenedoria. Finalment, destacar que la implantació del Salari Mínim Local estaria també lligada al seguiment d'una Taula de Concertació Social que reuneixi les organitzacions sindicals i empresarials més representatives.

Els principals reptes del nou Acord Social

El repte, avui, segons el text de l'Acord, és caminar cap a una societat més justa, inclusiva, igualitària i integradora, fent incidència especialment en els reptes que suposa la nova pobresa, la pobresa cronificada -i detectar-ne noves borses que puguin sorgir a la ciutat- i construir pilars per defensar i assegurar la incorporació de les persones a la dinàmica sociolaboral en igualtat d'oportunitats. El document consensuat per tot els signants de l'Acord Social 2016-2020 detalla actuacions en diversos àmbits, estructurades en eixos i objectius estratègics:

1. Ciutat inclusiva (eix L'educació, l'acció social, l'habitatge)
2. Igualtat d'oportunitats (eix La igualtat, la integració, la solidaritat, la convivència i la cohesió social)
3. Desenvolupament local (eix L'activació econòmica i l'ocupació)

El compromís renova la confiança en el consens que s'ha generat a la ciutat en les actuacions encaminades a protegir la ciutadania dels pitjors efectes de la crisi econòmica, a través de les fites assolides pels Acords Socials signats els anys 2009 i 2012.

Per exemple, els plans de xoc municipals contra l'atur, que han permès contractar 1.100 persones entre 2012 i 2015; o bé la Botiga Solidària, amb més de 100 voluntaris, nombroses entitats implicades, i que ha repartit unes 200 tones d'aliments a famílies en situació de vulnerabilitat; o la creació de l'Oficina de Mediació Hipotecària, amb la col•laboració de la Federació d'Associació de Veïns de Cornellà, que ha aturat 357 desnonaments; la creació del Fons d'Habitatge de Lloguer Social, els casals d'estiu per garantir àpats a infants de famílies vulnerables, ajudes als emprenedors i comerciants, reforç educatius, la Setmana de la Dignitat...

Llegir la nota de premsa completa