Els serveis a les persones predominen en les queixes i consultes presentades al Síndic durant 2017

El 10 d'abril va tenir lloc un Ple extraordinari per presentar la memòria corresponent a l'activitat de l'Oficina del Síndic durant l'any 2017. L'informe recull que l'Oficina va tramitar un total de 204 expedients de queixa, 60 consultes i set iniciatives d'ofici. Del conjunt de dades en sobresurt una de rellevant.
Una de les demandes recurrents durant el 2017, és la vinculada a la defensa del dret a l'habitatge. En aquest cas, no per impagament de la hipoteca, sinó per l'aplicació estricta de la Llei 4/2013, de Mesures de flexibilització i foment del mercat de lloguer d'habitatges, que rebaixa la durada dels contractes d'arrendament de cinc a tres anys.

La mesura, en un context de precarietat laboral i de pressió alcista dels lloguers, resulta catastròfica per a aquelles famílies que es veuen empeses a deixar l'habitatge habitual o senzillament queden al carrer per inexistència de pisos de lloguer social o per les condicions inabastables que posen les immobiliàries per a accedir als habitatges que s'ofereixen en el mercat lliure.
La Sindicatura ha valorat positivament la creació a Cornellà d'un fons d'habitatge de lloguer social i considera una bona opció l'impacte que tindrà a la ciutat la construcció d'habitatges socials de la mà de l'operador publicoprivat promogut des de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Amb tot, suggereix que encara hi ha possibilitats de millora que s'han d'aprofitar.

Vinculat al dret a l'habitatge hi ha una qüestió que preocupa el síndic, i és la següent: com es defensen els drets dels menors que viuen en primera persona la situació traumàtica de veure que els poden expulsar de casa. A la Memòria hi ha un altre bloc d'actuacions vinculades a la mobilitat i a la convivència i el civisme.

Informe del Síndic 2017
Web del Síndic de Greuges de Cornellà