Ajudes per limitar la càrrega fiscal a les famílies vulnerables

Fins al 18 de juny està obert el termini per sol•licitar a l'Ajuntament de Cornellà les ajudes per pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI) de l'exercici de 2018, dirigides a les persones i famílies amb menys recursos econòmics. Aquesta subvenció cobreix fins al 50% de la quota anual de l'impost. La mesura s'inclou entre els compromisos de l'Acordo Social contra la Crisi, amb la finalitat de limitar les càrregues fiscals a aquestes famílies.
Pot sol•licitar la bonificació tota persona que compleixi uns requisits previs: estar empadronat en l'habitatge per la qual es demana l'ajuda i que aquesta sigui la seva residència habitual, estar al corrent del pagament de l'IBI, i no superar el nivell d'ingressos establert (de 9.788,69 euros si viu solament, o de 13.214,73 euros si viu amb una altra persona). El límit augmenta en un 20% per cada persona més que resideixi en l'habitatge.


Per a això, ha de sol•licitar Cita Prèvia en l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament de Cornellà i presentar la documentació requerida, a consultar a la web municipal.
En aquesta mateixa línia, l'Ajuntament de Cornellà també concedeix ajudes a les persones que aquest any hagin de pagar l'Impost sobre l'Increment de Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana (IIVTNU), conegut com la plusvàlua. Amb el mateix límit de rendes, si li correspon pagar aquest impost durant 2018 (o si per una transmissió realitzada en 2017, ha de liquidar l'impost en 2018), la nova propietària té la possibilitat de sol•licitar una ajuda que segons els casos pot arribar al 95% de la quota. El termini, en aquest cas, és tot l'any 2018.


Congelació d'impostos
L'Ajuntament de Cornellà ha decidit congelar, per tercer any consecutiu, la major part dels impostos, municipals per a l'exercici 2018 amb l'objectiu de garantir els ingressos necessaris per prestar els serveis a la ciutadania i permetre la reactivació econòmica de la ciutat. Es congelarà totalment l'Impost de Béns Immobles (IBI), excepte en el cas del grans solars buits per als usos hotelers. La resta taxes i preus públics tindran un augment genèric del 2%, que respon a l'IPC del mes d'agost. Aquesta estabilitat en els impostos permetrà a la major part dels ciutadans pagar el mateix que en els darrers tres anys amb l'objectiu de no augmentar la pressió fiscal.

Sol·licitud de cita prèvia
Tràmis per ajuts