El manteniment de l'espai públic i la recollida selectiva, una tasca compartida

Àrea de Polítiques d'Espai Públic

Tot i que la neteja dels nostres carrers i places és una responsabilitat municipal, l'estat dels espais que compartim ha de ser una responsabilitat compartida entre ciutadania i Ajuntament. L'actuació municipal en aquest àmbit pretén potenciar aquesta corresponsabilitat amb les campanyes educatives i de civisme per fomenar actituds respectuoses a l'espai públic. Així i tot, des del consistori es potencien els serveis de neteja viària i la recollida de residus urbans a tots els barris, amb especial incidència en parcs infantils i zones de major ús ciutadà.

Freqüència horària de la recollida dels residus urbans

La recollida de contenidors es realitza en diferents dies i torns segons el tipus de fracció, en el cas del 'rebuig' la recollida es diària en horari nocturn (a partir de les 20 hores), es buiden tots els contenidors i es fan servir tres equips de camió de càrrega lateral. Els contenidors del 'paper' (tapa blava) es buiden sis dies a la setmana, de diumenge a divendres, en torn de matí, obtenint una freqüència de buidat variable d'entre 4 i 6 cops/setmana per contenidor. El 'vidre' (tapa verda) es buida els dimarts i dijous al matí amb una freqüència de buidat d'un cop a la setmana per contenidor, i els 'envasos' (tapa groga) es recullen sis dies de la setmana en torn de matí, de dilluns a dissabte, és a dir, obtenint una freqüència de buidat variable d'entre 4 i 6 cops/setmana per contenidor.

Els mobles i voluminosos es recullen diàriament a totes les ubicacions de contenidors del municipi, amb un servei específic de recollida de línia blanca (electrodomèstics vinculats a la cuina i neteja de la llar).

Neteja i desinfecció dels contenidors

Tots els contenidors es netegen interiorment amb aigua amb freqüència molt variable segons fracció, que oscil·la entre setmanal pel cas de l'orgànica a l'estiu i mensual pel cas de paper, vidre i envasos a l'hivern. Aquest servei es fa mitjançant furgons amb hidronetejador, dos en torn de matí i dos en torn de tarda, de dilluns a divendres i un dels equips també dissabte. Es procedeix a netejar i desinfectar els contenidos i el seu entorn, setmanalment en zones de més densitat i ús ciutadà, i cada 3 o 4 setmanes a la resta d'ubicacions. Aquests equips també realitzen neteja de taques de paviment i de grafits a l'espai públic.