El carrer, espai de trobada i de convivència

Cornellà Natura

L'Ajuntament de Cornellà de Llobregat acaba d'aprovar una nova Ordenança de Circulació de Vehicles i Vianants, amb l'objectiu de modernitzar el text vigent fins ara, adaptant-lo a noves realitats com els vehicles de mobilitat personal (VMP), i a la senyalització específica de la ciutat de Cornellà.

Avui dia trobem diferents modalitats de mobilitat als nostres carrers, bicicletes, patinets elèctrics, entre altres. Per a assegurar la bona convivència entre vehicles i vianants en la via pública, la nova ordenança municipal dóna prioritat als usuaris més vulnerables: els vianants. Amb civisme, i coneixent els nostres drets i deures, sabrem com hem d'actuar per a millorar la convivència i gaudir dels espais comuns a la ciutat.

  Descarrega el quadríptic informatiu sobre la nova ordenança
     

Informació a la ciutadania

Aquesta ordenança ja s'aplica des de la seva aprovació definitiva el mes de setembre. La Guàrdia Urbana de Cornellà està informant de la nova regulació diàriament  i també de manera especial en alguns esdeveniments, com a festes de barri o activitats esportives. A partir del  mes de desembre, està previst començar a aplicar les sancions previstes per incomplir la normativa, que en casos greus podran ascendir a 500 euros.

NORMES COMUNES
• Les bicicletes i patinets elèctrics NO poden circular per les voreres, amb algunes excepcions.
• Han de respectar els sentits de circulació de cada via.
• Han d'estar dotats de frens, timbres, llums i elements reflectors.
 
BICICLETES
• Han de circular preferentment per la calçada, en el carril més pròxim a la vorera, quan el carrer no tingui un carril bici habilitat.
• Excepció: estan autoritzats a circular per la vorera els menors de 12 anys, i l'adult que els acompanyi.
• Les bicicletes també poden circular per passejos i voreres àmplies (d'almenys 3 metres d'amplària), sempre que no superin la velocitat de 10 km/h.
 
PATINETS
• Han de circular preferentment per les vies ciclistes (carrils bici).
• També poden circular per passejos i voreres àmplies (d'almenys 3 metres d'amplària), sempre que no superin la velocitat de 10 km/h.
• Els menors de 16 anys NO poden conduir patinets elèctrics.
• Els patinets de menys d'un metre de llarg, NO poden circular per la calçada.
• Els conductors de patinets elèctrics estan obligats a portar un casc homologat.
 
ESTACIONAMENTS
• Motocicletes i ciclomotors tenen prohibit estacionar sobre la vorera, a excepció dels llocs habilitats.
• Excepció: si no hi ha senyal que ho prohibeixi de manera expressa, es pot estacionar en voreres d'amplària superior a 3 metres, deixant almenys 1,5 metres lliures en una fila única i en paral·lel a la via.
• MAI es pot accedir a les voreres amb el vehicle en marxa i muntats sobre el seient, sempre s'haurà de fer amb el motor parat, i a peu.
• NO està permès aparcar en els arbres, en el mobiliari, o bé obstaculitzant l'aparcament d'altres vehicles.