Ubicat, un nou projecte d’acompanyament a la inserció laboral

Departament de Polítiques d'Ocupació

Des de desembre de 2019, el Departament de Polítiques d’Ocupació ofereix a les persones aturades de la ciutat un nou programa d’acompanyament a la inserció. UBICAT està destinat a persones en situació d’atur de llarga durada o en d’altres situacions de dificultat de inserció al mercat laboral, i té com a objectiu que cada persona que hi participa assoleixi un coneixement i desenvolupament de les seves potencialitats i competències amb la finalitat d’aconseguir una presa de decisions adient per a la seva integració personal, educativa, social i, principalment, per a la inserció laboral.

El programa UBICAT incideix tant en actuacions d’orientació sociolaboral per a les persones aturades, com també en l’apropament a les empreses i el coneixement de l’entorn productiu, ja que s'ha considerat que treballar en aquest doble vessant és la manera òptima d'incidir en l’ocupabilitat de les persones de la ciutat.

Atès que l’ocupabilitat depèn de molts factors, és necessari que les actuacions d’orientació a les persones aturades es facin des d’una perspectiva integral: s'ha de tenir en compte el conjunt de variables que condicionen la inserció de cada persona que hi participa. És per això que és necessari incloure la coordinació i complementarietat amb els agents especials del territori per tenir una visió integral de l’ocupació.

L’acompanyament a les persones participants al programa UBICAT es farà de forma personalitzada, atenent a les seves singularitats, necessitats i potencialitats, en un procés que combina orientació, assessorament i informació. Consisteix en sessions individuals i càpsules grupals específiques vinculades a la millora de competències bàsiques i transversals, i la potenciació de l’autoestima i l’apoderament.

  Més informació