L'Ajuntament regularà i senyalitzarà els carrers de fins a 4 metres d'ample perquè els vianants caminin per la vorera dreta

L'Ajuntament de Cornellà, davant l'escenari de desecalada progressiva, ha estudiat diferents propostes per posar en marxa un Pla de mesures inicials per gestionar la mobilitat dels ciutadans amb l'objectiu prioritari de preservar la salut i garantir la seguretat quan comenci la sortida progressiva del confinament.


Una de les prioritats d'aquest Pla serà garantir la distància social, per la qual cosa es preveu l'adaptació de l'espai públic (carrers, places i avingudes) per facilitar la mobilitat segura i saludable i evitar el contagi i propagació de la COVID-19.
El Pla d'acció municipal inclou dos blocs: un primer bloc per facilitar els desplaçaments a peu dels vianants, que permetin garantir la distància de seguretat d'entre 1,5 -2m entre persones a les voreres del carrer; i en segon lloc, un altre grup d'iniciatives per habilitar temporalment noves xarxes de mobilitat sostenible reconvertint carrers en nous espais de prioritat pels vianants i carrils bici.


Garantir la distància Social

Així, per tal de garantir la distància social i evitar la concentració de persones en els desplaçaments pels carrers de la ciutat, i en les zones de pas de major concurrència regulades amb semàfors, es posaran en marxa les següents actuacions:

  • A les voreres de fins a 4 metres es regularà el sentit de la circulació dels vianants per una única vorera, utilitzant com a criteri el mateix que el de la circulació viària, sempre es caminarà per la dreta. I es senyalitzarà la direcció de circulació.
  • Es reduirà el temps d'espera dels vianants als semàfors amb major concurrència, per evitar aglomeracions, sempre que el sistema de gestió ho permeti.
  • Als espais propers als semàfors amb major concurrència, es senyalitzaran punts d'espera que indicaran la distància social a respectar.


Afavorir la mobilitat dels vianants i ciclable

Amb l'objectiu de potenciar la mobilitat a peu i ciclable, es realitzaran temporalment les següents actuacions:

  • Restricció del trànsit als carrers i avingudes que es determinin, els quals esdevindran espais preferents per a vianants, limitant la circulació viària als vehicles de proximitat a una velocitat màxima permesa de 10 km/h.
  • Ampliar carrers exclusius per vianants, amb criteris de flexibilitat en la regulació de jornada i horaris afectats.
  • Ampliació del espais públics per lleure i esport: aprofitant els talls de carrers.
  • Ampliació de la xarxa ciclable, reemplaçant carrils de cotxe per carrils bici d'emergència.