Es fixa el règim sancionador per incompliment de mesures de prevenció per la Covid-19

El Govern de la Generalitat ha aprovat el projecte de Decret llei pel qual s'estableix el règim sancionador específic per als casos d'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per la COVID-19.

Seran els ajuntaments de Catalunya i l'Administració de la Generalitat de Catalunya, en l'àmbit de les seves competències, els qui exerciran les funcions de vigilància, inspecció i control del que preveu aquest Decret llei.

Infraccions greus

  • A partir d'ara, es consideren infraccions greus o molt greus tant l'incompliment dels límits d'aforaments als espais tancats o a l'aire lliure com dels horaris d'obertura i tancament per a les diferents tipologies d'establiments i activitats.
  • Les multes per a les infraccions greus aniran des dels 3.001 € fins a las 60.000 €.

Infraccions molt greus

  • Constitueix infracció molt greu la celebració d'actes o activitats que hagin estat expressament prohibides o suspeses per les autoritats pel risc que suposen.
  • En aquest sentit, les accions tipificades com a molt greus impliquen multes d'entre els 60.001 i els 600.000 €.

Infraccions lleus

  • L'incompliment de l'ús de la mascareta o el seu ús inadequat es considera una infracció lleu, sancionable amb 100 euros.
  • Aquesta categoria d'infraccions lleus es podran multar amb sancions de fins a 3.000 €.

Sancions a les persones que no respectin les quarantenes

Les sancions fan esment també a la necessitat de l'aïllament i quarantena de persones tant positius de COVID 19 com de persones en contacte amb una persona amb la COVID, que hagin donat positiu  o negatiu. Les sancions són:

Lleu

L' incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat (fins a 3.000€).

Greu

L' incompliment del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19

L' incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que, no havent donat positiu de COVID-19, siguin contactes estrets d'una persona que constitueixi un cas confirmat.(des dels 3.001 € fins a las 60.000 €).

Molt greu

L' incompliment reiterat del deure d'aïllament domiciliari acordat per les autoritats competents per part de persones que hagin donat positiu de COVID-19. (entre 60.001 i els 600.000 €).


Decret Llei 30/20, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19