Ajuts per pagar l'IBI a persones amb ingressos reduïts

Fins al pròxim 10 de maig està obert el període perquè les persones amb pocs recursos econòmics puguin sol·licitar a l'Ajuntament els ajuts que el consistori ofereix per pagar l'Impost de Béns Immobles (IBI). La quantia dels ajuts no podran superar el 50% de la quota líquida anual de l'IBI per al qual se sol·licita l'ajuda.

Podran sol·licitar els ajuts les persones físiques que estiguin empadronades en el municipi, siguin contribuents de l'IBI i siguin al corrent de les seves obligacions tributàries. Respecte als ingressos, si és un sol sol·licitant, aquests hauran de ser iguals o inferiors a l'IPREM (indicador públic de renda d'efectes múltiples) de 2010.

Si a més conviuen amb el sol·licitant una persona o més s'afegirà un 35% i el 20% per cada persona més que convisqui amb el sol·licitant. Les persones interessades poden demanar el model de sol·licitud en el Registre General de l'Ajuntament, que s'haurà de complimentar, afegint a més la documentació corresponent. Els pensionistes i persones sense ingressos no hauran d'aportar cap documentació acreditativa.