Publicat el calendari fiscal per a 2021

Els impostos i taxes municipals es congelen aquest 2021.

Aquest mes de març ha començat el període per pagar l'Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), en concret és obert de l'1 de març al 5 de maig. Qui tingui el cobrament domiciliat no ha de fer res, ja que l'import es carregarà al seu compte en quatre fraccions, els mesos de juliol, agost, novembre i desembre.

A la següent pàgina podeu consultar els terminis de pagament i dates de domiciliació dels tributs periòdics (impostos i taxes) aprovats per l'Ajuntament de Cornellà, la manera de pagar-los, i també les opcions per a domiciliar-los i fraccionar el seu import.

Calendari del Contribuent

Les ordenances aprovades per a aquest 2021 mantenen exactament iguals els impostos i taxes municipals de l'any anterior. Això suposarà, segons les previsions realitzades d'acord amb l'actual escenari de recessió, que els ingressos tributaris es redueixin un 4,99% i que els ingressos corrents es mantinguin pràcticament en el mateix nivell que durant l'exercici 2020.

Com a novetat, està previst suspendre el cobrament de les taxes de terrasses durant sis mesos per tal d'ajudar a el sector de la restauració a Cornellà. Paral·lelament a aquest canvi, es mantenen les mesures ja aprovades durant el 2020,  com la recàrrega del 50% de l'IBI dels habitatges desocupats