Compromís amb la transparència

Els temes de transparència i avaluació de l’Administració Pública són aspectes de plena actualitat en la societat i en els mitjans de comunicació. Els governs adopten mesures d’obligat compliment per implantar una nova cultura de rendir comptes a la ciutadania utilitzant les noves tecnologies de la informació i alhora sotmetre les seves activitats a indicadors de gestió.
Estic totalment d’acord amb la filosofia que hi ha darrera de l’impuls d’aquestes iniciatives perquè van fonamentalment encaminades a apropar l’administració a la ciutadania i a millorar la gestió dels recursos de que es disposen. Però encara hem de millorar molts aspectes per aconseguir que la transparència sigui més universal (arribant a determinats segments de la població que no utilitzen les noves tecnologies) i, sobre tot, més intel·ligible, tant pel llenguatge que s’utilitza com per les explicacions sobre cada qüestió.
No sempre una bona valoració en transparència és sinònim d’una bona gestió ni és garantia absoluta per evitar conductes impròpies d’una minoria de responsables públics.
A Cornellà, abans de la implantació de la Llei de Transparència que ha dictat l’Estat, i que ben aviat també aprovarà el Parlament de Catalunya, hem anat impulsant accions com va ser l’aprovació de les “Millores de Governança” al voltant de l’any 2006; les actualitzacions de la pàgina web de l’Ajuntament per facilitar i homogeneïtzar les informacions; i la posada en funcionament, aquest any, de la plataforma “Govern Obert”, que pretén facilitar l’accés a la informació i la utilització de dades per poder-les fer servir per activitats d’estudi i divulgació.
Ara donarem un pas més , adequant la informació que ja es facilita a la Seu Electrònica i al portal “Govern Obert”, per donar compliment al que preveu la norma estatal i, sobretot , procurant que no sigui només una informació activa, sinó que sigui útil i entenedora. Per fer-ho es redistribuiran recursos de la pròpia organització per atendre aquesta finalitat i es crearà una unitat de Transparència.
L’avaluació és necessària per millorar la gestió i sobre aquest aspecte també hi estem treballant a través del “Consell de Ciutat”, on representants dels veïns i veïnes de Cornellà aporten les seves idees i enriqueixen els projectes que estem desenvolupant